Άντε νά εξηγήσεις σέ δούλους ότι είναι υποθηκευμένοι έκ γενετής καί ότι τά επιδόματα που τούς δίνουν είναι από τήν υποθήκη. - Κατοχικά Νεα

Άντε νά εξηγήσεις σέ δούλους ότι είναι υποθηκευμένοι έκ γενετής καί ότι τά επιδόματα που τούς δίνουν είναι από τήν υποθήκη. - Κατοχικά Νεα
Κανείς δέν μπορεί νά σταματήσει τήν εξέλιξη.

Άντε νά εξηγήσεις σέ δούλους ότι είναι υποθηκευμένοι έκ γενετής καί ότι τά επιδόματα που τούς δίνουν είναι από τήν υποθήκη. Πώς νά αρνείστε νόμιμα τήν χρήση κάρτας στά καταστήματα σάς… Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ…

Κανείς δέν μπορεί νά σταματήσει τήν εξέλιξη. Μπορεί νά χρησιμοποιήθει χωρίς πονηριά άν ό κυβερνήτης ή αρχηγός είναι αγαθόκαρδος ή νά τήν περιορίσει ώς εκεί που δέν καταργεί τίς θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες. Καί μπορεί ό Αφυπνισμένος Ζωντανός Λαός νά τό απαιτήσει καί νά αγωνιστεί περί τούτου… Αλλά τόν περιορισμόν καί χαλιναγώγηση τών ηλεκτρονικών δεσμών διά νά διατηρηθούν οί ελευθερίες από έναν λαόν καί έναν αρχηγόν σήμερα, εύκολα μπορεί νά τίς καταργήσει ή εξεπεράσει ένας λαός κοιμισμένος καί διεφθαρμένος καί ένας αρχηγός κακούργος απολυταρχικός ολοκληρωτικός αύριον.

Η ελευθερία μέ ευκολία μετατρέπεται σέ αυθαιρεσία ή σέ τυραννία ή αφού γίνει τό οίον μέν κατόπιν νά γίνει τό οίον δέ… Η καλύτερη μέθοδος είναι ό περιορισμός καί η απαγόρευση τής επικύνδινης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, νά είναι θεμελιώδης απροσπέλαστος Νόμος καί νά διδάσκονται τά αίτια σέ όλες τίς τάξεις τών Δημοτικών, Γυμνασιολύκειων καί Ανώτερων Σχολείων, ούτως ώστε νά γίνεται πρωτοβαθμιαία συνείδηση καί συναίσθηση τού κάθε νέου ανθρώπου!… Ή δέ μή καί δέν γίνεται ούτως θά ατονίσει η αντίληψη ενώ συνάμα θά θεριεύσει η αδαότητα καί η αλλαγή ή μεταλλαγή θά φέρει αργά ή γρήγορα τά ηλεκτρονικά τελεσίδικα γενοκτονικά καί μεταλλακτικά μεταπαρανθρώπινα μηχανοποιητικά δεσμά χωρίς επιστροφή!

Εχθές έψαχνα έναν άρθρον διά ηλεκτρονικόν χρήμαν που έγραψα πρίν δύο έτη καί δέν δημοσίευσα καί τό οποίον εξηγεί πώς νά γίνεται η αυτοδανειοδότηση μέ ρήτρες νά χρησιμοποιείται διά καλούς σκοπούς καί μέ όρους εάν δέν παράγει έργον αυτή ό αυτοδανειζόμενος νά δικαιούται μόνον επίδομα καί όχι πλούτη, ούτως ώστε νά τόν κάνει νά εργάζεται.

Δέν θά πτωχεύει αλλά όσον δέν παράγει δέν θά μπορεί νά απολαύσει τά πλούτη τού. Ούτως ώστε κανένας άνθρωπος νά μήν είναι δούλος τόκων που δέν θά υπάρχουν αλλά ούτε παράσιτον τής κοινωνίας καθότι τά πλούτη τού θά ενεργοποιούνται σέ χρήμα εφόσον παράγει. Δέν τό ηύρα, ίσως καλύτερα, διότι θά σάς γοήτευε, διότι καί αυτόν τό σύνστημα είς τά χέρια μελλοντικών κακούργων ευκόλως γίνεται υποδουλωτικόν, αλλά όχι τόσον εάν χρησιμοποιούνται μετρητά ρευστά χρήματα… Εάν τό εύρω θά τό σκεπτώ καί θά σάς τό παρουσιάσω καταλλήλως…

Όπως σού έγραψα κατ’ επανάληψη είς τά έσχατα άρθρα μού, όταν γεννάται ένας άνθρωπος νομικώς βάσει Ναυτικού Δικαίου ήτοι Cuesti Que Vie από τό 1302 μ.Χ. έως τό Act 1666 μ.Χ. είς τήν Αγγλία, αλλά καί πρίν είς τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον καί σέ άλλα Δίκαια όλης τής ανθρωπότητος, γίνεσαι διά πιστοποιητικού γεννήσεως μία χρηματική νεκρή αξία που ανήκει σέ μυστικόν Trust Πάππα, Ιλλουμινάντων τραπεζιτών σατανοσιωνιστών καί βασίλισσα τής Αγγλίας. Σού φαίνεται παράξενον αλλά ισχύει…

Τά δάνεια που σού δίνουν, τά επιδόματα που σού δίνουν καί θά σού δίνουν είναι από τό αποθεματικόν αυτού τού τραπεζογραμματίου έξη χιλιόγραμμων αξίας καί η τράπεζα πληρώνεται μέ δεκαπλάσιον ποσόν πρίν κάν πάρεις τό δάνειον που ύστερα σέ καταστρέφει…

Αυτόν τώρα τό μετατρέπουν σέ ηλεκτρονική αξία μέ ηλεκτρονικόν χρήμαν διά νά μάς εκτελέσουν τελεσίδικα. Πρέπει νά εύρεις τό κουράγιον νά μάθεις πώς νά τούς αντιστρατεύεσαι. Ψάξε μάθε ότι τά κράτη είναι εταιρείες, ακόμη καί οί κυβερνήσεις καί εκείνους που εκλέγεις μέ ψήφους = ψόφους σέ κάλπες = κάλπικες είναι οί αντιπροσώποι που προκρίνεις διά νά ωμιλούν μέ τούς επικεφαλείς διευθυντές αυτών τών εταιρειών διά τό τί θά κάνουν καθημερινώς. Αυτά είναι κρυμμένα σέ κοινή θέα. Παραδείγματος χάριν, ψάξε είς τίς σελίδες τής D&B Hoovers, σού τά έχω δείξει προσφάτως…

Τώρα τό άρθρον αυτόν εκτός αυτών τό έγραψα διά νά σού δείξω ότι μπορείς νά αρνηθείς τήν χρήση ηλεκτρονικής κάρτας είς τό κατάστημα σού εάν θέλεις καί ότι οί ιδιωτικές εταιρείες που συνάπτουν αυτά τά εκπτρώματα που τά λένε κράτη, δέν μπορούν νά σέ καταδικάσουν, διότι είναι ιδιωτικές εταιρείες.

Εάν σέ πάρουν είς τό δικαστήριον, δέν χρησιμοποιείς δικηγόρον καί αγορεύσεις έξω από τά κάγκελλα ήτοι από εκεί που αγορεύουν οί δικηγόροι. Εάν περάσεις τά ναυτικά κέγκελλα καί εισέλθεις είς τό εδώλιον ή χρησιμοποιήσεις δικηγόρον, βάσει Ναυτικού Δικαίου σημαίνει ότι ενδέχεται καί συναινείς ότι είσαι μέρος τού Ναυτικού Δικαίου τούς καί θά σέ γ@μήσουν, διότι δηλώνεις ελέω δικαστού. Ενώ μέ τήν άρνηση συναίνεσης ό δικαστής θά προσπαθήσει νά εκμαιεύσει πόσα γνωρίζεις καί θά σ’ απαλλαγεί μέ τόν μέν ή δέ τρόπον, διότι είναι ορκισμένον νά μήν δικάζει νόμους καί γεγονότα χωρίς τούς νόμους τούς.

Εσύ από τήν θέση οπού αγορεύουν οί δικηγόρευεις δέν συναινείς καί δικάζεις τόν νόμον διατί νά πρέπει νά συνεργάζεσαι «διά νόμου» «τούς» μέ μία πιστωτική καρτική εταιρεία είτε ονομάζεται master είτε visa αφού είναι ιδιωτικές εταιρείες όπως καί τά δικαστήρια, αστυνομία, κράτος, κυβέρνηση καί εσύ είσαι άνθρωπος που διεκδικεί καί αξιώνει ότι επέστρεψες καί ότι δέν ήσουν ποτέ χαμένος νεκρός είς τήν θάλασσα όπως δηλώνει τό Ναυτικόν Δίκαιον «τούς» χαχαχα! Πήγαμε σέ δίκη χωρίς slave pass καί χωρίς μάσκα μέ καταγγελία διά μάσκα. Δέν μάς άφησαν νά εισέλθουμε εντός τής αίθουσας δικαστηρίου καί οί αστυνομικοί πηγαινοέρχονταν σ’ εμάς καί τόν δικαστή.

Δέιξαμε είς τούς αστυνομικούς ότι η αστυνομία είναι ιδιωτική εταιρεία καί ότι εάν μάς συλλάβουν θά απαιτήσουμε 50,000 ευρώ από τόν καθένα δι’ απαγαγωγή καί 250,000 από τήν εταιρεία Κυπριακή Δημοκρατία ώς οικόσημον εμπορικής επωνυμίας, τό όνομα τής είναι CYPRUS LTD, δέν τό πιστεύεις έ; Ό δικαστής διέταξε σύλληψη καί τήν ίδια ώρα νά φύγουμε καί νά επανέλθουμε είς τίς 23 Φεβρουαρίου, τελικά τούς λέμε σύλληψη ή αποχώρηση; Αποχώρηση είπαν άρον άρον οί έντρομοι αστυνομικοί όταν έμαθαν ότι εργάζονται διά ιδιωτική εταιρεία που δέν γνωρίζουν τούς μετόχους καί δή τούς μετόχους τής CYPRUS GOVERNMENT LTD που διοικεί τήν CYPRUS LTD. Τό γνωρίζω ότι σάς φαίνεται τρελλοκομείον αυτά που λέγω, αλλά αυτά είναι που ισχύουν, δι’ αυτού τόσες δεκαετίες δέν μπορούσες νά συνειδητοποιήσεις τί συμβαίνει μέ τίς χώρες καί τούς πολιτικούς τούς…

Ασπούμε ότι ψηφίζεις έναν πατριώτη. Όταν λάβει θέση μαθαίνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι ιδιωτική εταιρεία, τού δείχνουν τά χαρτιά σύναψης τής καί δή τής τελεσίδικης εταιρικής τής κατάστασης από τό 1972 μ.Χ. μετά τήν συνεδρίαση τής Συνθήκης/Λέσχης τής Ρώμης (Πάππα καί Σίας ή SuperCia όπως σάς έλεγα βάσει παλαιότερων αντιλήψεων) καί ότι τά ενδέκτηκαν οί προγενέστεροι τού καί τόν φοβερίζουν τί θά πάθει η Πατρίδα μέ τρόπον νά φαίνεται ανάξιος, υπεύθυνος, αίτιος καί προδότης αυτός, εάν ειπεί κάτι που πρέπει νά παραμένει μυστικόν.

Βεβαίως τόν φοβερίζουν διά νά σιωπήσει καί συναινέσεις βάσει Ναυτικού Δικαίου ή θά πρέπει νά εύρει τό κουράγιον καί τό σθένος νά αναγεννήσει από τίς στάκτες τού Ναυτικού έν ισχύν Δικαίου καί τού Αστικού τό κράτος, ήτοι νά εφαρμόσει έν πράξει τόν μύθον τού Φοίνικα! Συνειδητοποιείς τούς συνειρμούς συμβολισμών καί μηνυμάτων που σού έλεγα πάντοτε διά ποικίλλα θέματα έν σχέσει μέ τόν Φοίνιξ καί τό όνομα Φοίνιξ;…

Σού έλεγα ότι τά άρθρα μού έχουν συνέχεια… Εάν ό Πατριώτης αρνηθεί τό Ναυτικόν Δίκαιον ουσιαστικώς αρνείται ότι διά ψήφου τού Ναυτικού Δικαίου είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός! Χαχαχα! Πώς τά έκοψαν καί έραψαν, ώστε νά είναι επιλογές: «απ’ εδώ κρεμνός καί απ’ εκεί ρεύμα»… Μέ τό κουράγιον όμως όλα γίνονται καί τό κουράγιον χωρίς επανάσταση δέν θά κάνει πολλά πράγματα.

Αλλά όσα επιτυγχαίνει μία επανάσταση τά σκοτώνουν οί δικηγόροι συνταγματολόγοι που κτίζουν έναν κράτος μέσα είς τό Ναυτικόν Δίκαιον, ομοίως έγινε μέ τό ελληνικόν κράτος ψευτορωμαίικο μέ τόση μαεστρία που ό ίδιος ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δέν ήξευρε άν πρέπει νά υποκύψει μέ τόν βασιλέα ή νά είναι εναντίον τού. Ό Ιωάννης Καποδίστριας προσπάθησε νά κτίσει μία ανεξάρτητη σέ μεγάλον βαθμόν Ελλάδα μέσα από τό Ναυτικόν Δίκαιον, αλλά πώς αφού ήταν δεμένη μέσα από τά δάνεια τού Ναυτικού Δικαίου; Ήθελε νά κτίσει ισχυρόν στρατόν ίσως διά νά μπορεί νά κόβει καί ράβει έστω επί ίσοις όροις κάπως ώς ανερχόμενη καί ήδη ισχυρή μεγάλη δύναμη!…

Τό Ναυτικόν Δίκαιον ανανενώσει τίς δυνάμεις τού. Προσφάτως μέ τό Cestui (6) Que Vie Certifigate Of Vaccination International Data-19 (act 1666 = 19 καί 1 = εβραϊστί 6 άρα τέ 1666 = 6666 = στίχοι Κορανίου = υπόδουλοι τύπου Ισλάμ) που οδηγεί είς τό Cestui Que Vie Vaccination Laser Microchip Graphene Human Electronic System 666 = Cuest Cuesti Cuesti = Vav Vav Vav = III…

Δηλαδή περνάνε σέ μεταγγραφή τών σκαφών, εμπορευμάτων, νεκρών καί χαμένων είς τήν θάλασσα ανθρώπων βάσει Ναυτικού Δικαίου είς τήν Ηλεκτρονική Ηλεκτρική Θάλασσα.

Συνειδητοποιείς; Θάλασσα είς τό Ναυτικόν Δίκαιον είναι κάθε ροή ή ρεύμα = currency = ρευστότητα/μετρητόν από τό currence = ρεύμα/ροή θάλασσας, ήτοι σέ μετατρέπουν από ρεύμα ρευστού χρήματος τραπεζογραμμάτιου από τήν ώρα που γεννάσαι μέ πιστοποιητικόν γεννήσεως σέ ρεύμα ηλεκτρονικόν εντός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καί ηλεκτρονικού χρήματος είτε καλείται bit coin, είτε κρυπτονόμισμα (νά που σού λένε ότι υπάρχει κρυφόν νόμισμα που είσαι εσύ ώς πιστοποιητικόν γεννήσεως νεκρού χαμένου είς τήν θάλασσα αλλά μέ αξία περιουσία που τούς ανήκει), είτε quantum financial system, είτε ηλεκτρονικού ευρώ κ.ο.κ… Δέν έχει σημασία, απλά τά νέα πιστοποιητικά γεννήσεως θά είναι ηλεκτρονικά ήτοι εντός τής ηλεκτρονικής θάλασσας = sea & see = θαλασσέα καί θαλασσί…!

Η ροή σού όταν γεννάσαι από τά αμνιακά υγρά τής μητέρας πρός τά έξω καλείται από τόν Ναυτικόν Δίκαιον ότι σέ έφερε τό ρεύμα είς τήν αποβάθρα τού Ναυαρχείου. Η Γή είναι σκάφος τού Διαστήματος. Είσαι 70% ύδωρ, η διακίνηση σού είναι ναυτικόν δίκαιον σκάφους κ.α. Τώρα είσαι σκάφος ηλεκτρονικόν εάν χαρακτείς καί εμβολιαστείς!…

Ό Χριστός αντιστάθηκε είς τόν κριτή τού Ναυτικού Δικαίου Πόντιον Πιλάτον, ήθελε νά Τόν απαλλάξει, αλλά βάσει εθίμου άφησε τήν δίκη είς τά άλλα σκάφη ήτοι τούς Ιουδαίους που φώναξαν σταύρωσον σταύρωσον Αυτόν! Καί Τόν σταύρωσαν πού; Επάνω σ’ έναν κατάρτι πλοίου. Ποίου πλοίου; Τού κόσμου τούτου τού σκάφους τής Γής που τούς είπε ότι ήρθε από τούς ουρανούς καί τό βασίλειον τού είναι ασύγκριτον μέ αυτόν τό κάλπικον κόσμον καί κάλπικον Δίκαιον! Οίδες πώς συνάδουν; Αλλά τό Κατάρτιον αυτόν ήταν από τό Τρισύνθετον Ξύλον που έφερεν Η Αγία Τριάδα είς τόν Αυραάμ, τούς εξεγέλασε Ό Θεός έν Δικαίω!…

Καί τί ενσταύρωσαν; Τήν σάρκα ήτοι έναν σκάφος που μέσα Ζούσε η Ψυχή! Εάν συναινέσεις μέ τόν κόσμον τούτου ή τό μάτρξ = mad tricks of marinetime law συνσταυρώνεις καί τήν ψυχήν!… Εάν όχι η ψυχή ώς Μάρτυρας Θεού ελευθερώνεται καί Ζή έν Παραδείσω!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image