Από τήν FEMINA είς τόν FEMINISMO εις την FEMA: από την αυτοθέλητη ή ασυναίσθητη στιγμή όπου ό Σατανάς κληρονόμησε τήν Οικογένεια, όλα τελειώσαν!... - Κατοχικά Νεα

Από τήν FEMINA είς τόν FEMINISMO εις την FEMA: από την αυτοθέλητη ή ασυναίσθητη στιγμή όπου ό Σατανάς κληρονόμησε τήν Οικογένεια, όλα τελειώσαν!... - Κατοχικά Νεα
Η Αληθινη Εναλλακτικη Ενημερωση Της Ελλαδας

Από τήν FEMINA είς τόν FEMINISMO εις την FEMA: από την αυτοθέλητη ή ασυναίσθητη στιγμή όπου ό Σατανάς κληρονόμησε τήν Οικογένεια, όλα τελειώσαν!…

Θά τό πάρω ανάποδα ή από τήν άλλη Ίσια.

Ό Αδάμαντος είχε μία Οικογένεια, Τήν Αγία Τριάδα, τά ζώα, τά φυτά, τό Άγιον Ξύλον, τόν Παράδεισον.

Η Εύα επηρεασμένη μέ ασυναίσθητον Φεμενισμό επαναστάτησε καί Φεμινισμοσυνεπαναστάτησε τόν Αδάμαντο….

Παλαιότερα εργαζόταν ό άνδρας εκτός οικίας καί ελάχιστες ή περιστασιακώς οί γυναίκες σέ ειδικές ανάγκες. Έβγαζε τά πρός τό ζήν διά τήν οικογένεια τού ό ανήρ καί φύλαγε καί έναν κομπόδεμα διά τά παιδιά, τίς σπουδές, τίς ασθένειες, τά υστερηνά έτη.

Η γυναίκα κατ’ οίκον οικονομούσε διά τήν Οικογένεια καί πρόσεχε τά παιδιά.

Ύστερα ήρθε ό Φεμινισμός-[γυναικείος καί ανδρικός χαχαχα καί βεβαίως ουδέτερος καί πάμφυλος καί άλλων διαστάσεων φύλα]! Ανάτρεψε τήν Οικογένεια, τά παιδιά έμειναν μόνα, κατόπιν έφεραν τά ηλεκτρονικά καί άλλους συρμούς καί Οικογένεια διαλύθηκε ή αφού Υποθηκεύτηκε ή παραχωρήθηκε είς τόν Σατανά, κληρονομήθηκε από αυτόν διά τής Ελεύθερης Αγοράς, Οικονομίας τής Αρπαγής καί τής Έντεχνης Σκλαβοσύνης καί η Συνοχή τής Οικογένειας αντικαταστήθηκε μέ ξηρούς νόμους Κηδεμονίας έκ τού Διαβόλου.

Αυτό είναι όλο, η Φεμίνα-Γυναίκα επαναστάτησε ξανά, τό έχει είς τό αίμα τής, δέν τήν κατηγορούμε καί έφερε τόν Φεμινισμόν-Γυναικισμόν καί από αυτόν διαλύθηκε η Οικογένεια καί υιοθετήθηκε η ανθρωπότητα από τά Μυστικά Κλιμάκια τής FEMA-[η ΦΕΜΑ έχει σκοπόν νά σφάξει όσους δέν χαρακτούν καί δέν μεταλλακτούν, ήτοι όσους επιμένουν νά παραμείνουν άνθρωποι καί δέν συναινούν νά μεταλλακτούν σέ σατανοπαραϋπάνθρωποι. Αυτόμωλοι πράκτορες τής μάς είπαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες διά τόν ρόλον τής καί, συμβολικόν όνομα τής εκτός από τά ακρωνύμια τής λέξης αυτής προσθέτω]! Αυτή η επαναστάτρια τήν έπαθε από τόν διάβολον καί οί υποκινητές καί υποστηρικτές τού Φεμινισμού είναι ΑΣΕΒΕΙΣ άνδρες…

Μού λέγει κάποιος πρίν πολλά έτη, όταν υπήρχαν ακόμη παρθένες πρό τού γάμου-[υπάρχουν καί σήμερον έστω ελάχιστες!] καί κάποια από τά «καμάκια» ήθελαν καί νά πολυπηδάνε καί νά εύρουν κορασιά/παρθένα:

Δέν έμεινε παρθένα.

Αφού τίς πηδάμε όλες-[τού απαντάω].

Σύντομα θά λέμε: δέν έμεινε άπουστος.

Αφού δέν αντιδράμε καί αποδεχόμαστε μέ αδρανή καί παθητική άκοπτη συναίνεση, ό σιωπών συναινεί-[απαντάω].

Σκοπός τού Σατανά καί σχέδιον διά τής διαλύσεως τής Οικογένειας είναι νά μήν παραμείνει ούτε άπουστος ούτε άπουστη, κατά τό δόγμα Πανούση ή σάτυρα Πανούση αλλά εντούτοις παρακινεί επειδή δέν τό αποκλείει μέ κριτική φανερή: πούστευε καί μή ερεύνα, θά ήταν συγκρατότερον: πούστευε καί μή, ερεύνα καί τό καλύτερον: ού πουστεύεις.

Η νέα εποχή ήτοι τής διαλυμένης Οικογένειας είναι Παραοικογένειες Πουστογαμημένων, Λεσβιογαμημένων, Μεταλλαγοπουλεσβιογαμημένων, Αφυλοπουστολεσβιογαμημένων… Πώς σάς φαίνεται; «Υπέροχη-Superior» έ;….

Ό άνθρωπος έχασε τήν Οικογένεια τού καί όχι μόνον δέν έγινε πρωτόγονος, έγινε αγνώριστος & αυταγνώριστος πρωτόγνωρος…

Η τάση τού ανθρώπου διά τό διηνηκές εναλλαγμένον καί μετενελλαγμένον τό κατάστρεψε ολοσχερώς, ουσιαστικώς είναι η τάση νά παύσει νά είναι Άνθρωπος μέ τήν κάθε ωραία έννοια διά τό ουσιαστικόν-αντωνυμία-παραντωνυμία-Όνομα Άνθρωπος…

Ό ήδη υπομετάνθρωπος δέν παρεξηγεί τίποτε διότι προαυτοπαρεξηγήθηκε καί αυτοπροπαρεξήγησε τόν ρόλον καί τήν φύσιν τού… Είναι τόσον εγκαθησυχαστικώς ανομαλοσατανικός πλέον, όπου μόνον Ό Θεός δύναται νά τόν σώσει πλέον.

Ειπώθηκε: η δέ γυνή νά φοβήτε τό άνδρα, η γυναικεία πλευρά νά φοβείτε τήν αρρενική πλευρά, διότι μετά δέν θά υφίσταται αρρενική πλευρά καί αρρέν αλλά τσιτσίφιογκος κερατάς μαλθακός καί θά είναι όλες γυναίκες = θηλέν καί πολυειδώς  θηλυπρεπείς όσον αρρενωποί καί εάν είναι σέ κάποια εξωτερικά ή άλλα χαρακτηριστικά… Είμαστε καθ’ οδόν πρός πλήρη εξάλειψη τού αρρέν μέ τήν αξιοπρεπή καί ευλαβή πνευματική έννοια… πλήν Χ πλήν = + = λέσβιοι/λεσβίες & +Χ + ή + σύν + = + καί αφού δύο + = πούστηδες = πλήν + πλήν = πλήν, αλλά πλήν Χ πλήν = +, δηλαδή όπως καί νά τό κάνουμε Φεμινισμός-[καί Παραφεμινισμός] = πουστο+ χαχαχαχα! Δηλαδή + συμπεριφερόμενον ώς πλήν καί πλήν συμπεριφερόμενον + ενώ όλα είναι πρόσθεση-[+/σύν υπερβολής ανομαλίας]…

Κύριος Τρισκύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος υπομετάνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά.

Παναγιώτης Δίας

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image