Διάβασα ότι θά εμβολιάζουν//ψυχοζωοβιά+ζούν τά βρέφη παρότι θά φύγει ό κορωνοϊός! Σέ ποία κινούμενα σχέδια μάς τό προλένε αυτόν;... - Κατοχικά Νεα

Διάβασα ότι θά εμβολιάζουν//ψυχοζωοβιά+ζούν τά βρέφη παρότι θά φύγει ό κορωνοϊός! Σέ ποία κινούμενα σχέδια μάς τό προλένε αυτόν;... - Κατοχικά Νεα
Είς τά In Shadow A Secret (Satan) Odyssey… καί συνάμα λένε είς τήν Γερμανία

Διάβασα ότι θά εμβολιάζουν/ψυχοζωοβιά+ζούν τά βρέφη παρότι θά φύγει ό κορωνοϊός! Σέ ποία κινούμενα σχέδια μάς τό προλένε αυτόν;…

Είς τά In Shadow A Secret (Satan) Odyssey… καί συνάμα λένε είς τήν Γερμανία καί ότι αποφασίζεται η προανακοινώνεται σέ μία χώρα ακολουθεί σ’ όλες, τώρα που σάς έμαθαν νά υπακούτε, ότι θά συνεχίζοντε νά εμβολιάζοντε όλοι…

13-16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

13-16 Και υποχρεώνει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να δώσουν σ’ αυτούς χάραγμα πάνω στο χέρι τους το δεξί ή πάνω στα μέτωπά τους.

13-15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

13-15 Και του δόθηκε να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και θα πράξει έτσι, ώστε όσοι δεν θα προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να φονευθούν.

Τί μπορεί νά λαλήσει καί συνάμα νά πράξει; Ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σέ οιανδήποτε μορφή, είτε εργαλείου κομβιοχειρισμού, είτε αγάλματος, είτε εικόνος, είτε μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας ήτις νά εγχωράει εντός μίας ένεσης καί νά εισέρχεται ώς εμβόλιον μέσα σέ σώματα…

Είς τόν ανωτέρω στίχον αναφέρεται τρείς φορές ό όρος εικόνι/εικών/εικόνα τού θρηρίου, ώς νά λέμε τρείς εικόνες 666… Δηλαδή εδόθηκε πνεύμα είς τήν εικόνα τού θηρίου νά ειπεί καί νά πράξει ωσαύτως ώστε νά τήν προσκυνήσωσι. Τί είναι τό πνεύμα έν προκειμένω; Ηλεκτρισμός;… Είς τό I pet goat III υπάρχει έναν άγαλμα ή εικόνα που χορεύει απέναντι από τόν μελανιασμένον καί πεσμένον καί αμέσως μετά εμβολιασμένον, ενώ διαμέσω τούς ρέει ό ποταμός Σικουάνας… Συνάμα διατί μελανιάζει καί πίπτει πρίν εμβολιασθεί; Μήπως θά έρθει μία επιστική κρίση ή ακτινοβολόα που θά αναγκάσει τούς ανθρώπους έκ διαφορετικών λόγων νά εμβολιάζοντε ξανά καί ξανά ήτοι έτι χειρότερον;…

In Shadow A Secret (Satan) Odyssey … Μέσα έξ’ αρχής καί ό Σείριος, τό Τρίγωνον, καί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είς τό υπόβαθρον τής Νέας Υόρκης = πόλεων καί Παμπυλώνων Μεγάλων…. Καί η τετράγωνη πέτρα τών Κορανιστών μέ τούς 6666 = ΙΙΙΙ σέ σύμβολον που σχυματίζουν ώς ευθείες έναν τετράγωνον όπως η τετράγωνη πέτρα καί οί τετράγωνες φυλακές τών κεφαλών = μυαλών = νού… Βλέπεις τό γραφίτη, γραφένιον, οξείδιον τού γραφενίου είς τό εξώφυλλον τού βίδεο τών κινουμένων σχεδίων αυτών νά κτυπούν τόν λευκόν άνθρωπον τόν γεμάτον ακτίνες!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image