Εγώ ό καθύποπτος μέ τήν εφαρμογή καί όνομα blutooth από τήν ημέρα που κυκλοφόρησε!... - Κατοχικά Νεα

Εγώ ό καθύποπτος μέ τήν εφαρμογή καί όνομα blutooth από τήν ημέρα που κυκλοφόρησε!... - Κατοχικά Νεα
Η πρώτη μού ερώτηση ήταν διατί τό λένε μπλέ δόντι;…

Εγώ ό καθύποπτος μέ τήν εφαρμογή καί όνομα blutooth από τήν ημέρα που κυκλοφόρησε!…

Η πρώτη μού ερώτηση ήταν διατί τό λένε μπλέ δόντι;…

Κάποιοι έμειναν εμβρόντητοι κάποιοι είπαν αυτός είναι Θεότρελλος!…

Μού έλεγαν: έτσι τό ονόμασαν. Καί μέ αθωότητα ερωτούσα διατί νά τό ονομάσουν έτσι, τί σχέση έχει;…

Κάποιοι έμεναν εμβρόντητοι κάποιοι είπαν αυτός είναι Θεότρελλος!… Τό Θεότρελλος μπορείτε νά τό ειπείτε καί Ματθαίος ήτοι MadΘαίος, σ’ αντιδιαστολή μέ τό Madtricks καί τό μπλέ χάπι που έξω από τήν ταινεία τό αντίστοιχον ή έναν παρόμοιον ηλεκτρονικόν όπλον τό λένε μπλέ δόντι ή κυανούς οδόντας που θυμίζει τό υδροκυάνιον!…

Αλλά τί εννοούν περισσότερον μέ τόν όρον κυανούν οδόντας; Εάν σάς τό έλεγα σ’ άλλη εποχή θά μέ λέγατε ίσως Θεότρελλον, βεβαίως δέν άλλαξε τίποτε, ήμουν καί είμαι Θεότρελλος κι’ άς έχει διαφορετική ερμηνεία είς τόν καθένα η λέξη αυτή!… Διά κάποιους είναι έρωτας μέ Τόν Θεόν όπως τήν εξέφρασε ό Σωκράτης καί καταδικάστηκε σέ θάνατον μέ έναν παραπλήσιον δηλητήριον μέ τό υδροκυάνιον ήτοι τό κώνειον, διά τούς Χριστιανούς αυτός ό έρωτας ονόμασε κάποιους απ’ αυτούς διά Χριστόν Σαλός καί διά τούς κυνικούς εκτός θρησκείας καί Πίστης, Θεότρελλος είναι ό φτανός, ήτοι αυτός οπού ό νούς τού έχασε τήν μέτρηση τής Λογικής καί παρανοεί, παρότι δέν είναι σχιζοφρενής…

Ό ηλεκτρονικός κυανούν οδόντας συμβολίζει τόν οδόντα τών ψευδογαλαζοαίματων = ψευδοκυανοαίματων ληστραρχικών πειρατικών σατανοβασιλέων τής Γής, ότι δηλαδή μ’ αυτόν θά δηκνύουν/δαγκώνουν τούς Ηλεκτρονικούς ανθρώπους!…

Υπάρχουν τρείς τύποι ανθρώποι γενικώς σήμερον, τούς Ρωμαντικούς τούς καταδίωξαν καί τούς έκαναν νά εκδηλώνονται ωσάν νά ήταν κίναιδοι. Οί τύποι αυτοί είναι:

α) ό Ηλεκτρονικός άνθρωπος

β) ό Μηχανικός άνθρωπος καί

γ) ό Πνευματικός άνθρωπος καί αναμφισβήτητως καί αδιάφευκτως ό Ανάμεικτος αυτών ή δύο έξ’ αυτών τών τύπων!…

Όλοι σχεδόν είς τήν καθημερινότητα μάς είμαστε Μηχανικοί, τίς έσχατες δεκαετίες γίναμε καί έν μέρει Ηλεκτρονικοί. Οί δέ προσηλωμένοι είς Τόν Θεόν είναι οί Πνευματικοί ανθρώποι! Ό Νεοσατανοπνευματισμός είναι κατ’ ουσίαν Ηλεκτρονισμός καί βεβαίως οί σατανισταί έχουσι σατανική υποβαθμισμένη ήτοι ψευδή πνευματικότητα!…

Ό Μηχανικός ευρίσκεται είς τό ενδιάμεσον καί ταλανίζεται μεταξύ Ηλεκτρονοποιήσεως ή Πνευματοποιήσεως καθότι οί εποχές απαιτούν συμπαράταξη μέ τήν μέν ή δέ πόρευση!…

Ό κυανούν οδόντας έγινε διά τήν στιγμή οπού ό εμβολιασμένος μέ μικροψήγμα Ηλεκτρονικός Τύπος ή Μετάνθρωπος ή Μεταηλεκτρονοποιημένος Παράνθρωπος νά εκπέμπει σήμα, νά λαμβάνει σήματα, νά επεξεργάζεται σήματα καί νά παραδίδει σήματα, σκέψεις, ιδέες, αντιλήψεις, είς τήν Ηλεκτρονική Μηχανή τής Κέρνης/Σέρν καί τούς Δορυφόρους τού Σατανά χαμηλής τροχαιάς που μέ τόση ακρίβεια προφύτευσε ή πρόβλεψε έν Αγίω Πνεύματι ό Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός!…

Ό ηλεκτρονικός κυανούν οδόντας θά εκπέμπει είς τούς χαμηλής τροχαιάς δορυφόρους, είτε από συνσκευή είτε από ανθρωποηλεκτρονικοσυνσκευή, αυτά σάς τά έχω προβλέψει πρωτού κάποιοι επιστήμονες τά επιβεβαιώσουν καί πρωτού νά έρθη ό κορωνοϊός, δι’ όσους μέ παρακολουθούσατε έκτοτε…

Τό ν’ ασχολείσαι μέ τήν Αποκάλυψη, τόν Δανιήλ, τίς προφυτείες γενικώς, τά πρωτόκολλα τής συναγωγής τού σατανά ή σοφών τής ψευδοσιών, νά συγκρίνεις καί νά εμπνέεσαι, είναι περισσότερον προχωρημένη Θεώρηση από τό νά περιμένεις νά έρθη η Ηλεκτρονική Πυρκαία εντός τού οίκου καί αυτοοίκου σού νά σέ κάψει!…

Εάν θυμάστε σάς έλεγα ότι σ’ επικείμενους πολέμους, οί στρατοί θά είναι χάλια επειδή θά προδίδεται η θέση καί τού μυστικότερου στρατιώτη ή στρατάρχη που κανείς μέ τό στόμα τού δέν πρόδωσε τήν θέση τούς, εάν καί εφ’ όσον έχουν εμβολιαστεί!…

Μόλις εγκατασταθεί καί λειτουργήσει είς τόν βαθμόν που επιθυμούν τόν QFS QFS QFS= Quantum Financial System, Quantum Fire Syster, Quantum Final Syster = Κβαντικομηχανικόν ή Κβαντοηλεκτρονικόν = Φωτοδεσμομηχανοηλεκτρονικόν = Ποσοτιστικόν Χρηματοοικονομικόν Σύνστημα, Κβαντικομηχανικόν ή Κβαντοηλεκτρονικόν = Φωτοδεσμομηχανοηλεκτρονικόν = Ποσοτιστικόν Πυροβολικόν Σύνστημα καί Κβαντικομηχανικόν ή Κβαντοηλεκτρονικόν = Φωτοδεσμομηχανοηλεκτρονικόν = Ποσοτιστικόν Τελικόν/Εντελικόν/Ενδελεχοεντελικόν Σύνστημα!… μέ Δορυφόρους καί Στατικούς Επίγειους Κεραιακούς Δορυφόρους τύποις 5G… Όλοι θά είναι ΕΝΑΝ, όλοι θά εκπέμπουν καί λαμβάνουν πρός καί έξ’ όλων. Ήτοι παράνθρωποι πρός παράνθρωπους, παράνθρωποι πρός δορυφόρους καί κεραίες, δορυφόροι καί κεραίες πρός παράνθρωπους, παράνθρωποι πρός δορυφόρους καί κεραίους σ’ έναν υπερσατανικόν «υπέροχον» madtricks matrix γελοίον τραγικόν άψυχον απομονωμένον από τό Πνεύμα κόσμον!…

Τό ίδιον μετεξελιγμένον Σύνστημα τού προηγούμενου ή ενυπάρχον Συνστήματος, θά είναι η πλατφόρμα ή πεδίον Οικονομίας, ελέγχου τών ψυχών καί τών ζωών σάς καί παράλληλα θηρευτής καί καταδιώκτης όσων παραμείνουν εκτός Συνστήματος καί τό Τελικόν Σύνστημα Πολιτισμού! Σ’ εμένα δέν αρέσει διότι είμαι ψυχή καί η ψυχή έχει περισσότερες προεκτάσεις, ευχέρειες, ικανότητες, δυνατότητες ή έστω προοπτικές.

Όταν εσύ ένοιωθες οπαδός κοπαδός, κάποτε ήμουν καί εγώ τέτοιος, αλλά ποτέ πλήρως, εγώ αηδίαζα μέ τήν κατάντια τής υπεροψίας τού σώματος καί τού αρρωστημένου μέ ιδεατικά βακτηρίδια καί ιούς νού!… Η ψυχή εξέρχεται από τήν κουκούλα τής καί πετάει, καί επαναλαμβάνω όπως καί άλλοτε, ψυχή έλεγαν οί Αρχαίοι ημών πρόγονη τήν ψυχή καί τήν πεταλλούδα!… Μέ τήν διαφορά ότι η άϋλη ψυχή έχει τήν ευχέρεια νά είναι μία αιώνια τρισευτυχισμένη πεταλλούδα καί όχι κολλημένη σέ βαλτολασποκόλλα τής Κόλλασης!…

Όλες οί τεχνολογίες τής Φύσης είναι υποδιέστερες τής ψυχής, μά ό,τι φανταστείς που είναι φυσικόν είναι ανάξιον λόγου έναντι τού προϋπάρχοντος μεταφυσικού, πνευματικού, άϋλου. Έχεις δύο ψυχές τής ύλης καί τής αϋλίας, διαλέγεις καί παίρνεις, η πρώτη είναι όχι εικονική πραγματικότητα αλλά εικονοακουστική ψευδοπροπαγανδιστική ψευδοπραγματικότητα! Οί λέξεις έχουν τήν βαρύτητα τούς, σέ προφορικόν λόγον η γλώσσα δέν μπορεί νά πειάσει ή εκφράσει τέτοιες λέξεις καί νά έχουν απόδοση καί μετάδοση σ’ άλλα όντα τόσον σωστά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image