Η τεχνολογία που τυφλώνει... Είσαι κοντά σ’ εσένα όσον κανείς άλλος. Βάλε ακόμη μία φορά υπόψιν αυτά που πρέπει νά έχεις κολλημένα υπ’ όψιν!... - Κατοχικά Νεα

Η τεχνολογία που τυφλώνει... Είσαι κοντά σ’ εσένα όσον κανείς άλλος. Βάλε ακόμη μία φορά υπόψιν αυτά που πρέπει νά έχεις κολλημένα υπ’ όψιν!... - Κατοχικά Νεα
Διάβασα εψές στά Κατοχικά Νέα από έναν τύπον τού σβάμπα, ότι πλέον ελέγχεται ό νούς τού ανθρώπου

Η τεχνολογία που τυφλώνει… Είσαι κοντά σ’ εσένα όσον κανείς άλλος. Βάλε ακόμη μία φορά υπόψιν αυτά που πρέπει νά έχεις κολλημένα υπ’ όψιν!…

Διάβασα εψές στά Κατοχικά Νέα από έναν τύπον τού σβάμπα, ότι πλέον ελέγχεται ό νούς τού ανθρώπου καί αυτό θά είναι γεγονός σέ δέκα έτη. Ότι η έννοια ψυχή καί πνεύμα είναι εξεπερασμένες ώ της βλασφημίας.

Πρώτον, ό τρόπος που κάνουν τελεσίγραφο αναπόφευκτο τά λόγια τούς είναι γιά νά σέ κάνουν νά πείς δέν έχω άλλη επιλογή θά προσαρμοστώ σέ τούτο μέ τίς καλύτερες δυνατές προδιαγραφές. Έτσι γινόταν πάντοτε μέ τό ναυτικό ψευδοδίκαιο!… Πρωτίστως έφτανε η τρομακτική ή «πρέπουσα» πράξη ή αλλαγή που πρέπει νά αυτοδιατελέσεις γιά νά είσαι ίν-in cage! Προηγείται η φήμη = διαφήμιση!…

Όταν ήρθε ό καπνός από τήν Αμερική στην Ισπανία η φήμη τού έκανε εθισμένους καπνιστές στήν Πολωνία! Σκεφθείτε τό κυριολεκτώ!…

Όταν ήρθε η φήμη τής τεχνολογίας που σέ κάνει ζόμπυ ήτοι πράγμα χωρίς ψυχή καί πνεύμα, η φήμη του, η περιέργεια τού, η έξη νά δοκιμάσεις καί αυτό, σέ έχει κάνει ήδη ζόμπυ ή ημιζόμπυ διαφόρων ποσοστών. Προσέξετε, σοβαρολογώ κυριολεκτικώς!…

Συνάμα σήμερα διάβασα γιά τόν κβαντικό υπολογιστή τού «Ισραήλ» εδώ στά Κατοχικά Νέα από τό Κουρδιστό Πορτοκάλι, τί παράξενο πράμα νά είσαι κουρδιστό κβαντικό πορτοκάλι, είναι καί είναι ωσάν νά μήν είσαι κάτι!…

Τά δύο άρθρα ήτοι τού τύπου του σβάμπα νά τό πώ «διανοουμενίστικα» που καλύτερα νά μήν γνωρίζω ή νά ξεχνώ τά ονόματα τούς άν καί ενίοτε χρειάζεται νά τά θυμάμαι καί ό κβαντικός υπολογιστής είναι συνδετώς σύνθετα. Όσο ό μώρος κάνει τεχνολογικά άλματα τόσον περισσότερο απομακρύνεται από τό Νόημα Τού Πνεύματος Τού Θεού καί όσον Ό Διανοούμενος Θεωρητικός Τού Θεού τά βλέπει ή τά εφευρίσκει τόσον περισσότερο Ασκητής Ορθόδοξος Χριστιανός γίνεται στήν ψυχή καί στό πνεύμα…

Πάντοτε η πληροφορία τού ναυτικού ψευδοδικαίου εύρισκε τόν τρόπο καί τά μέσα νά διαδοθεί. Πότε μέ τό στόμα μέχρι μακρυά δημιουργώντας κλειστές κοινωνίες μέσα στίς κοινωνίες κομματικής εξάρτησης, μωρίας, πνευματικής καθυστέρησης, πότε μέ τόν ένα τηλεοπτικό και ηχητικό σταθμό, πότε μέ τούς πολλούς καί πότε μέ όλα αυτά καί μέ τίς προσωπικές αναμετρήσεις σέ ιδέες που είναι έν μέρει τουλάχιστν φερέφωνα καί σαλάτες άλλων στά μέσα μαζικής διαδικτυώσης…

Τό ναυτικό δίκαιο είναι μία μεταφορά, μεταφορική μεταφορά και κυριολεκτική μεταφορά! Είναι θάλασσα, σκάφος, πράμα, ναυαρχείον, νοσοκομείον που φθάνει στό ναυαρχείον τό εμπόρευμα νεογέννητος άνθρωπος που δέν τόν δίνουν στήν μάνα τού εάν δέν κάνει κοντράτο μέ τό Κράτος ναυτικό δίκαιο μέ πιστοποιητικό γεννήσεως που σημαίνει ότι γεννήθηκε όχι ότι είναι ζωντανός, διότι πολλά πράγματα καί όντα γεννούνται νεκρά ή αποθαίνουν αμέσως μετά ή μετά από 100 ή 1000 έτη!… Το πιστοποιητικό γεννήσεως είναι πιστοποιητικό γεννήσεως ενός πράγματος που ανήκει διαδοχικώς στούς ιδιοκτήτες τού παγκόσμιου Τράστ-Trust ήτοι τής μεταξύ τούς αλληλοεμπιστοσύνης μυστικών όρκων καί πεπράξεων!… Τό δικαστήριο είναι ένα ναυτικό δίκαιο καλούμενο «ουδέτερο» αλλά πρέπει νά μπορείς νά τό νικήσεις αρκετά γιά νά είναι ουδέτερο. Η πληροφορία, η μεταφορά πληροφορίας ό,τι καί εάν είναι αυτό είναι ναυτικό δίκαιο-ταχυδρομείο! Υπάρχει ό δρόμος, ό ταχύδρομος, ό οίος ταχυδρομότερος, ό σύντομος δρόμος ή καί σύντομος ταχύδρομος, ό αργός δρόμος, ό άδρομος καί αταχύδρομος καί η ακινησία, αμετακινησία, τώρα πιστευώ ότι μπορείς νά συνειδητοποιήσεις τό βάθος τής γνώσης μού γιά τό ναυτικό δίκαιο καί πού σέ εισβάλλω!…

Από τήν άλλη υπάρχεις εσύ που είσαι όσον πιό κοντά σ’ εσένα όσον κανείς καί τίποτε άλλον, αυτό πρόσεξε τό εάν θέλεις νά σωθείς καί νά μήν γίνεις ζόμπυ τούς!…

Για νά μπορέσουν νά σέ κάνουν νά μήν σκέπτεσαι, νά μήν έχεις ψυχή, θέληση, πνεύμα, αυτοδιάθεση από εσένα γιά εσένα χωρίς αυτούς καί δίχως τίς προπαγάνδες, διαφημίσεις, προδιαφημίσεις, προ+φυτεύσεις σέ εσένα τών τάχατες μή αναπόφευκτων εξελίξεων τούς όχι εξελίξεων σού, πρέπει νά είσαι εσύ ό κοντινότερος σ’ εσένα καί νά μήν επιτρέπεις σέ κανένα νά είναι κοντινότερα σ’ εσένα παρά μόνον Εκείνον όπου σέ δημιούργησε που δέν είναι αυτοί!…

Μέ κβαντικούς υπολογιστές, μηχανές, υπερθέσεις αυτού που φέροντε νά αποκαλούν ώς νέα μαγεία-[άν καί ό,τι υπάρχει ή θά υπάρξει προϋπήρχε επειδή εκτός τών άλλων προϋπήρχε ώς ύπαρξη δυνατότητας] ώστε δύο σωματίδια νά είναι σέ δύο ή ασπούμε πέραν τών δύο θέσεων που στήν πραγματικότητα είναι δύμα όπως λέμε δίδυμα ή τρίδυμα ήτοι πανομοιότυποι κλώνοι-κλωνοποιήσεις τού ίδιου σωματιδίου-κυματιδίου, γιά νά μήν μάς εμπαίζουν επειδή αυτοεμπαίζονται ή δέν συνειδητοποιούν!…

Αυτά όλα στέλλουν πληροφορίες μέ ταχύδρομους ήτοι υπερταχύδρομους, τό νέο ναυτικό σκατοδίκαιο ψευδοδίκαιο τούς! Εσύ έπαψες νά Πιστεύεις, έπαψες νά σκέπτεσαι, έπαψες νά είναι ενωμένος μέ τήν φύση καί τήν αλήθεια, είσαι ένας κενός-κενό προϋπόθεση γιά νά δεκτείς τό καινό, τυχαίο ότι ώς φωνή τό κενό καί τό καινό είναι τά ίδια; Σάς τό επισήμανα ότι ελληνιστί καί όχι μόνον όμοια φωνή = συγγένεια ή συνάρτηση ή προσυνάρτηση εξελίξεων καί κυκλοποιητικών διαβαθμίσεων καί συνειρμικών επαναλήψεων ή εξισώσεων, είπαμε νά μήν ξεχνάμε!…

Τήν ώρα που θά αμολάνε qubits ήτοι κβαντικά μπήτς-κτυπήματα υπεραταχύτητος υπερταχυδρομείου πρός τόν καϋμένο ή ξεκαϋμένο τόν εγκέφαλο σού, εάν έχεις μέσα άμυνες θά τά ξαποστείλουν απ’ εκεί που ήρθαν, εάν όχι τότε θά διεισδύσουν. Όλα εξαρτώνται από τά τείχη γιά νά μήν γίνει η άλωση καί από τήν δράση-διάδραση όσων είναι μέσα από τά τείχη! Τί εννοώ μεταξύ άλλων;…

Εάν εσύ μεταξύ άλλων εκείνες τίς άθλιες ημέρες 3,5 έτων αποκορύφωμα καί 7 ετών σύνολον, διεισδύσεις σέ βιβλία μέ νοήματα καί σημασίες όχι σέ βιβλία απονοημοσύνης και αποσημασιοσυνειδητοποιήσεως, τότε τίποτε δέν μπορεί απ’ έξω νά διεισδύσει μέ τίς διενέργειες τού!… Γιατί; Θά στό εξηγήσω είναι απλούστικο!… απλωμένο ωσάν φρεσκομυρωδάτος τραχανάς!…

Είπαμε ότι πιό κοντά σ’ εσένα είσαι σύ! Είπαμε ότι ό,τι υπάρχει έξω καί απ’ έξω υπάρχει καί μέσα καί από μέσα! Κβάντα όξω κβάντα μέσα! Μαγεία πόξω μαγεία πομέσα!… Δύναμη απόξω δύναμη απομέσα! Μπήκες;;;;;;……

Πιό κοντά σ’ εσένα εσύ, νά τό θυμάσαι. Μέ τό μάτι, που βλέπεις, στέλλεις λαμβάνεις φώς ήτοι κβάντα άλλωστε ελληνιστί πόσες φορές νά τό συγγράψω καλείται Φωτοδεσμομηχανική!!!! Πόσες φορές νά σέ βάλω γιά νά μπείς!!!!!!!!;;;;;;!!!!!!…..

Έμπα επί τέλους πρό τού τέλους γιά τού αίσιου τού τέλους τό χαττήρι!…

Επειδή αυτό που διαβάζεις, βλέπεις, είναι κβάντα, όταν τό βλέπεις μπαίνει μέσα σού, από τό μάτι αστραπιαία σάν κβάντα, μπήκες; Ναί η μελάνη στό χαρτί που γράφει σ’ αγαπώ ή στό ήλεκτρον εδώ που τό αναγνώθεις, είναι κβάντα, όπως η κβάντα που θέλουν νά κανοελέγχουν, μπήκες;;;;;!!!!!!::::;;;;;; Δέν τό ξέρουν αυτό στό λέω εγώ ό εγωϊστής άν θέλεις, πές μέ ό,τι θέλεις αρκεί νά σωθεί η ψυχούλα σού!!!!….

Όταν διαβάζεις εισπράττεις νοήματα έξ’ ανέκαθεν αυτό σέ μορφή κβάντα ήτοι ΦΩΤΟ ΔΕΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ!!!!! ΜΠΗΚΕΣ;;;;….::::::!!!!!!! ΕΜΠΑ Σ’ ΑΝΟΙΞΑ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΝ = ΥΠΕΡΤΑΧΥΔΡΟΜΟΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΝ, ΜΠΗΚΕΣ; ΧΑΧΑΧΑ!!!!…. ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΕ ΕΒΑΛΑ ΤΩΡΑ; Σ’ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕΣ ΣΤΟ Σ’ ΕΣΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΚΟΙΤΑΖΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΩΝ!!!! ΧΑΧΑΧΑ!!!!!… ΕΛΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ Σ’ ΕΣΕΝΑ ΕΛΑ, ΕΛΕΥΣΟΝ = ΕΛ ΕΥΣΟΝ = ΘΕΟΣ ΕΥ ΣΟΙ! ΜΠΗΚΑΜΕ Ή ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΜΕ, ΣΠΑΖΕΤΕ ΚΑΜΗΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΛΑΓΓΑΝ = ΑΡΓΟΫΠΟΜΟΝΟΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΗΛΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΒΛΑΓΓΑ/ΗΠΑΡ ΣΑΣ-[τό ήπαρ συνδέεται μέ τήν υπομονή όσον μεγαλύτερον τόσον μεγαλύτερη υπομονή]….

Τώρα πούμπηκες νά προχωρήσωμεν!… Όταν διαβάζεις λέω εισπράττεις νοήματα ή αφαιρείς νοήματα, εξαρτάται τί διαβάζεις καί συνάμα μέ τί διάθεση τό διαβάζεις, τό ίδιο όταν ακούεις, βλέπεις καί παρακολουθείς, ασπούμε τήν φύση ή μία σαπουνόπερα ή ένα πρόγραμμα αποδιασκεδιαστική ψευδοδιασκέδασης απονοηματοποίησης όπως αυτά στίς τηλεοράσεις!…

Όταν ασπούμε ανοίξεις τήν Αγία Γραφή καί διεισδύσεις καί συνεχίζεις νά διαβάζεις καί νά σ’ ενώσουν μέ χίλιους κβαντικούς υπολογιστές τίποτε δέν θά κάνουν, τό όζον σού θά σκοτώσει καί μετατρέψει πάσα μορφή-πληροφορία-ναυτικό δίκαιο κβάντα τούς σέ μορφή-πληροφορία-ναυτικό δίκαιο κβάντα σού, γι’αυτό σού λέω νά λές Τριαδικέ Θεέ μού αγάπη μού προστάτευσον καί συγχώρησον μέ τόν παναμαρτωλόν! Γι’ αυτό η Αποκάλυψη λέγει στούς χαραγμένους μικροψηγματοποιημένους νά βρούν τήν δύναμη νά Μετανοήσουν καί θά φύγει η μαγεία-σατανισμός-πληροφορία-ναυτικό δίκαιο-υπερταχυδρομείο κβάντας τούς, ΜΠΗΚΕΣ ή ΞΕΜΠΗΚΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣ; ΧΑΧΑΧΑ!…

Διότι εσύ είσαι πιό κοντά σ’ εσένα, εσύ είσαι η ψυχή τής ψυχής σού!… Η ψυχή τής ψυχής σού είναι πλοίο, υποβρύχιο, αερόπλανο, γαιοσκώληκας, πύρινη λαίλαπα μέσα ΣτΟΝ Θεόν μείν’ εκεί καί μή παρέκει, κόλλαση-χαλασμός-νεκρός!…

Εάν τυφλώσουν τό νού, τά μάτια τού νού, τά μάτια, τότε θά βλέπεις μέ τά φώτα τούς μέσα στά φώτα τούς χωρίς τά φώτα καί τά φώτα τούς. Σέ τύφλωσαν; Λέγε Ιησούς Χριστός Νικάει καί όλα τά κακά σκορπάει, λέγει Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού σώσον μέ τόν άθλιον παναμαρτωλόν, μ’ αυτά θά βλέπεις τήν ώρα που εκείνοι μέ τά φώτα τούς θά τυφλώνονται. Καί η προφυτεία λέγει ότι όταν θά σέ κυνηγούν μέ αυτόματα ελικόπτερα τής κβάντας θά προσεύχεσαι καί θά περνούν από δίπλα σού αυτοί καί οί μηχανές τούς καί θά τυφλώνονται αυτοί αντί εσύ, επειδή θά είσαι πιό κοντά σ’ εσένα από κάθε άλλον καί θά προσεύχεσαι, θά είσαι άγιος που θά τυφλώνει τούς εχθρούς γιά τό χαττήρι τών πέριξ σού, άγιε άνθρωπε τί μέλλον μέγαν σέ περιμένεις καί τώρα εσύ ολιογοψυχείς! Χαχαχα!…

Τριαδικός Θεός ειμοί Βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά καί ού φοβηθήσομαι εξουσίες και πονηρά τεχνολογικά!…

Σύμβουλος Κ.Σβαμπ: «Πλέον μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τους ανθρώπους όπως κάνουμε στα ζώα»

Ισραηλινοί ερευνητές κατασκεύασαν τον πρώτο quantum computer της χώρας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image