Κάρτα του Πωλείτη = Πρό+φυτεία Χαράγματος 666 καί ἄντε νά σοῦ φέξει....

Κάρτα του Πωλείτη = Πρό+φυτεία Χαράγματος 666 καί ἄντε νά σοῦ φέξει....
Κάρτα του Πωλείτη = Πρό+φυτεία Χαράγματος 666 καί ἄντε νά σοῦ φέξει.... Ἡ λέξῃ κάρτα εἶναι ἡ ἐξευρωπαϊσμένη λέξῃ χάρτα ἀπό τό χαρτί, πού αὐτό πῆρε τό

Κάρτα του Πωλείτη = Πρό+φυτεία Χαράγματος 666 καί ἄντε νά σοῦ φέξει….

Ἡ λέξῃ κάρτα εἶναι ἡ ἐξευρωπαϊσμένη λέξῃ χάρτα ἀπό τό χαρτί, πού αὐτό πῆρε τό ὄνομα τοῦ ἀπό τό χαράσσω καί αὐτό πού χαράσσεται εἶναι χαρακιά, χάραγμα, χάραξη….. [χάρεξη = χαρᾶς καί Χάρου ἕξη/ἐθισμός καί 6].
Αὐτά τά λέμε δι’ ὅσους βλέπουν ὅτι ὅλα διέπονται ἀπό τόν Νόμον τῶν Προσυνειρμικῶν Προσυχνοτικῶν Προκραδασμικῶν Προδονήσεων !

Ὁ Πολίτης εἶναι Πωλείτης, αὐτός πού πωλεῖ καί πωλεῖται ψυχή τέ καί σώματι , καί αὐτός πού συμμετάσχει στήν ὑπόθεση πώληση πανπώληση ὅπως ἀναφέρεται καί Προφυτεύεται προειδοποιητικῶς εἰς τήν Χριστοπαραδομένη Ἀποκάλυψη πρός τόν Ἰωάννη τόν Θεολόγον:

Ἀποκ. 13,17 καὶ ἵνά μή τίς δύνηται ἀγοράσαι ἢ πώλῆσαι ἔἰ μὴ ὁ ἔχῶν τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τόῦ θηρίου ἢ τὸν ἀρίθμὸν τόῦ ὀνόματος ἄὐτοῦ.

Ἡ σαφήνεια Ἐπαλήυθευσης εἶναι πέραν ἀπό Ἐξόφθαλμη ! Δι’ ὅσους ἔχουν ὀμματούς μυαλόν τέ καί σώματι !

Ἡ Χάρτα του Πωλείτη , τοποθετεῖ τόν ἄνθρωπον ἕνα προϊόν σκλάβον εἰς τήν ἀγοράν ! Ὑπερδιαδίκτυον φωτοδεσμομηχανικόν, πωλείτης και χρήμαν θά εἶναι ἕναν καί ἀξεδιάλυτον , ἀκόμη καί συνειδησιακά , μπορεῖτε νά τό κατανοήσετε τοῦτο , ἤ ἔχετε ἤδη πίψει εἰς τόν κρεμνόν ;

Ἡ Χάρτα του Πωλείτη εἶναι ὁ προδαίμονας τῆς Χάρτας τοῦ Χαράγματος 666 ὅπου κάθε 6 ἀντιστοιχεῖ εἰς τό κάθε ἄλλον ἀπό τά τρία 6 , ἤτοι Πωλείτης , Πώληση καί Ἀγορά διά Φωτοδεσμομηχανικοῦ Χρήματος καί συναισθησιακά καί συνειδησιακά δέν θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἐξεχωριστεί τό καθένα ἀπό τό ἄλλον , ὥστε νά τετελεύεται ἡ ἔννοια Ἄνθρωπος , συνείδηση , συναίσθηση , αὐτοσυναίσθηση , αὐτοσυνείδηση , ὕπαρξη ὄντος πνευματικοῦ ! Τρεῖς ὗλες μαζενέργειας [ὕλη] θά γίνουν μία καί θά εἶναι περιουσία τοῦ ἰδίου του διαβόλου , τό ἀρχικόν ἀρχισχέδιον του….

Ὁ Πωλείτης μέ τήν κάρτα του κάνει τό πρῶτον ἄτιμον βήμαν νά χάσει αὐτοθελῶς καί μέ ἀνόητη πρωτοβουλία του τήν αὐθύπαρκτη ὀντολογική ὑπόσταση τοῦ ψυχῆς τέ καί σώματι !

Ὁ Πωλείτης εἶναι Πωλειμένος , καί ἡ προφυτεία γίνεται μέ τήν Μάγνα [μαγνήτη!] Χάρτα [Κάρτα] του Πωλείτη ! Θά πωλεῖ καί θά πωλεῖται καί θά εἶναι τό ἴδιον καί τό αὐτόν !

Ἡ λέξῃ πώληση εἶναι παραφθορά τῆς λέξεως ἀπώληση = ἀπώλεια , καθότι αὐτό πού πωλεῖς τό ἀπωλείς , τό ἀπωλαίνεις ! Ἐάν θέλετε ἐρωτήσετε καί τόν Σώκρατες [διά τίς Ἀντίθεες ἀντιρρησίες ἔχιδνες τό προσθέτω αὐτόν] !
Ἄρα τέ , ὁ Πωλείτης εἶναι Ἀπωλείτης ἤτοι αὐτός πού ἀπωλαίθηκε ὡς ψυχή , ὅπως προσδιορίζει μέ Προφυτεία Ὁ Χριστός δι’ Ἀποκαλύψεως !

Ἡ σχολαστικότητα εἶναι τό μέσον τῆς παρατήρησης πάσας λεπτομέρειας τῶν Προσυνειρμῶν εἰς τίς Προσυχνότητες τῶν Προκραδασμικῶν Προανακοινώσεων μέ Προδονήσεις ὅπως εἰς τά Ἐδάφια τῆς Πανιερότατης Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ὅποιος δέν ἀναγνώθει εἰς τους καιρούς μας Ἀποκάλυψη , εἶναι ὡσάν νά μήν ἔφαγε ἤ νά μήν ἤπιε ποτέ….

Τό 666 ἤ χξς , δηλώνει ὅτι καί τά τρία θά εἶναι ἕνα , θά εἶσαι χρῆμα καί τό χρῆμα ἐσύ καί φωτοδεσμομηχανική ἐνέργεια.

Αὐτό μας τό προαναγγέλλει ἤ καί μᾶς τό προφυτεύει μέ τά ἑξῆς:

Ἀποκ. 13,16 καὶ ποιεῖ πάντας, τόὺς μικροὺς καὶ τόὺς μεγάλους, καὶ τόὺς πλουσίους καὶ τόὺς πτωχούς, καὶ τόὺς ἐλευθέρους καὶ τόὺς δούλους, ἵνά δώσωσιν ἄὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χείρὸς ἄὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων ἄὐτῶν,

Ἀποκ. 13,18 Ὧδέ ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχῶν νόῦν ψηφισάτω τὸν ἀρίθμὸν τόῦ θηρίου· ἀρίθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀρίθμὸς ἄὐτοῦ χξς.

Εἶναι ἀριθμός θηρίου καί ταυτόχρονα ἀριθμός ἀνθρώπου , καί θηρίον εἶναι αὐτόν ὅπου σέ καταδιώκει καί ὁ ἰός , εἰς τήν Ἑλληνική Γλῶσσα , καί ἡ φωτοδεσμομηχανική εἶναι ἰός ἐνέργειας , ἐξοῦ ἥλιος = ἠλ+ιός = φωτός [ἠλ[ ἀκτινοβολία , ἠλεκτρικό καί ἠλεκτρονικό ρεῦμα καί κίνηση , ὥστε δέν εἶναι τυχαῖο πού κάποιοι ἐξ’ ἀρχῆς εἶπαν τό ἠλεκτρικό ρέυμα: θηρίον !

Τά πράγματα γίνονται ὅλο καί πιό ξεκάθαρα , Πρόνοια καί Πρόληψη ἐκ Τριαδικοῦ Θεοῦ , οὕτως ὥστε οὐδείς νά εἰπεῖ μετά θάνατον: μά Κύριε ἔψαξα καί δέν ηὗρα ἐξήγηση , δέν μοῦ πρόσφερες ἐξήγηση, ἄρα πώς μέ κατηγορεῖς αὐτόβουλον ἀπωλειμένον ;

Τά ἐμβόλια εἶναι ἐμβόλιμα , ἀπό τά ἐμβόλια μᾶς πῆραν εἰς τίς κάρτες Πωλείτη , διά νά συνηθείζουμε ἀπό τήν μέν ἀπώλεια ψυχύπαρξης εἰς τήν ἄλλη ἀπώλεια ψυχύπαρξης !

Ἀλλά τόν σατανάκια δέν τόν ἀρκοῦν αὐτά θέλει καί:

Ἀποκ. 13,15 καὶ ἐδόθη ἄὐτῷ πνέῦμα δόῦναι τῇ ἔἰκόνι τόῦ θηρίου, ἵνά καὶ λαλήσῃ ἡ ἔἰκὼν τόῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοί ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ ἔἰκόνι τόῦ θηρίου, ἵνά ἀποκτανθῶσι.

Πρέπει νά προσκυνήσει ὁ Καρτοπωλείτης τήν εἰκόνα τοῦ θήρ’ ἰοῦ ἡ ὁποία θά λαλήσει καί βεβαίως εἶναι οἱ Η/Υ πού ἤδη λαλοῦν καί πού τώρα ψευδαναβάθμισαν τό ὄνομα τούς σέ τεχνητή νοημοσύνη , ὄντως ἕνας τενχητός θεός , δηλαδή ἕνας ψυεδοθεός ἤτοι ἕνα εἴδωλο διά τά εἴδωλα καί τούς εἰδωλολάτρες καί ἀλληλοειδωλολάτρες !

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πρῶτος ἔδωσε τήν ἔννοια εἴδωλον, σέ σύγχρονη ἀντίληψη, διά εἰδωλολάτρες πού λατρεύουν ἀνεπρόκοπους καί μή ἅγιους ἀνθρώπους , εἴδωλα , καί τό εἶπε διά δύο ἡμιεξώβυζες «κυρίες» τῆς ἀριστοκρατίας , καί ὄντως τα εἴδωλα τῆς νεολαίας , τῶν πόρων και ούτω καθεξής τέτοια εἰσίν !

Ἡ ἔννοια Κάρτα ἤτοι Χάρτα του Πωλείτη , ἐπιβεβαιοί τό ὄνομα τῆς , θά εἶσαι σημαδευμένος , χαραγμένος εἰς τόν Χάρτη χρήματος φωτοδεσμομηχανικής & μετατροπῆς τοῦ ἀνθρώπου σέ τεχνητή ἀνοημοσύνη ! Ὅλα σέ μία Ἁγία Ἑλληνόγλωττη Συνάρτητη ἐκ τῶν προτέρων δηλωτικά !

Ἀπό ἀξιοπρεπές πνευματικόν ὅν πωλειτής καί πωλείτης ψυχῆς ;

Συνεχίζουμε ἀκάθεκτα νά κροωμεν κατ’΄επανάληψη τόν κώδωνα τοῦ ψυχοκινδύνου ἐκ τῆς Χάρτας του Πωλείτη !
Ἡ χάρτα ἔχει καί ἄλλον προεπαλήθευσης συνειρμόν: χ+άρτα = τοῦ χαρτός = χ+άρτος = χ+ρίσμα = χρῖσμα διά τόν ἄρτον καί ἀπό τόν ἄρτον art & c+art = card & k+art = kart , = key of art = key of satan quantum art !

Παναγιώτης Δίας

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image