Μετάσκεψη: ό κλωβός είναι πάντοτε τό υποκατάστατον τού φόνου... Δέν συμφωνείς = δέν συναισθάνεσαι... - Κατοχικά Νεα

Μετάσκεψη: ό κλωβός είναι πάντοτε τό υποκατάστατον τού φόνου... Δέν συμφωνείς = δέν συναισθάνεσαι... - Κατοχικά Νεα
Η Αληθινη Εναλλακτικη Ενημερωση Της Ελλαδας

Μετάσκεψη: ό κλωβός είναι πάντοτε τό υποκατάστατον τού φόνου… Δέν συμφωνείς = δέν συναισθάνεσαι…

Υπάρχουν δύο μόνον λέξεις εξουσίας σέ σκοτώνω ή σέ εγκλωβίζω, η διαφόρα δέν είναι κάν μία [κανμία καμμία] ….

Όποιος δέν θέλει ν’ αποθάνει υποσυναινεί εγκλωβισμόν, όποιος δέν θέλει εγκλωβισμόν αγωνίζεται μέχρι ελευθερίας ή θανάτου…

Όποιον επιλέξεις είσαι ηττημένος, έστω καί εάν υποσυναινέσεις εγκλωβισμόν μέχρι τήν ονειρευμένη δραπέτευση σού…

Οί παγκόσμιοι τραπεζίτες ή πραγματικοί εξουσιαστές, γνωρίζουν ότι ό καθένας αγαπάει τήν ζωή τού, τήν οικογένεια τού καί ενδεχομένως τήν πατρίδα τού καί βεβαίως αμέτρητοι τήν θρησκεία τούς…

Χρησιμοποιούν πάντοτε τό υποκατάστατον διά μία συμφωνία κοινή συναινέσει τού ισχυρού μέ τόν ανίσχυρον, τού ισχυρού όπου δέν διαθέτει πλήρην ισχύν μέ τόν οιονδήποτε βαθμού ανίσχυρον όντως ή σέ σχέση μέ αυτόν, ήτοι ένας πολιτικός ή πρόεδρος ή πρωθυπουργός ή δικηγόρος ή επιστήμονας, ή λογιστής τινής χώρας ή εποχής, ώστε κοινή συναινέσει νά εργάζεται ό ολιγότερον ισχυρός διά τόν περισσότερον ισχυρόν καί εάν είσαι από τούς ανίσχυρους ή επικύνδινους αντισχυρούς Πατριώτες, Θρήσκους, Οικογενειάρχες, Αγωνιστές, τότε εάν δέν λειτουργήσει τό υποκατάστον σέ σουβλίζει η ένεση τού φόνου, ό,τι καί εάν σημαίνει αυτόν κάθε φορά καί μέ οίον τρόπον έκαστη καί εκατέρωθεν φοράν καί εγκληματική διάπραξη…

Ουσιαστικώς σού λένε: νά σέ δέσω μέ κάγκελλα πέριξ ή μέ χειροποδοπέδες ή νά σέ σκοτώσω; Αυτή είναι η μοναδική συμφωνία όπου κάνεις κάθε φορά-περίπτωση μαζύν τούς διαβαθμηδόν!…

Αυτόν είναι επιτυχία διά τόν ισχυρόν διότι είτε σέ σκοτώσει είτε σέ δέσει, αυτός παραμένει υπεράνω ισχυρός, εσύ από τήν άλλη λές: γιατί νά μέ σκοτώσει; άς μέ δέσει καί βλέπουμε καί …. έκτοτε….. βλέπουμε…. μέ κύαλλα τήν ελευθερία…

Εσύ λές: εάν μέ σκοτώσει πώς θά ελευθερωθώ; Κ’ εκείνος λέγει αφού πάντοτε υπό πίεση καί δύναμη η επιλογή είναι φόνος ή εγκλωβισμός πώς θά ελευθερωθείς μουτσιοπαίχτη-μαλάκα-αυνανιστή τής φαντασίας;…

Έτσι παραμένουν όλοι ικανοποιημένοι. Ό ισχυρός πάντοτε ελέγχει καί εσύ μπορεί νά ελευθερωθείς μία ώρα κάθε σαράντα έτη…, ή μερικές στιγμές ανά δεκαπενθήμερον, ή μερικά έτη καί δή υπό ημιελευθερίας ή καί ψευδοελευθερίας… καί τό ταξεί.δι συνεχίζεται …. ωσαύτως…

Ποίον όμως είναι τό μυστικόν; Ισχυρός: μέχρι νά τούς βάλω όλους σέ κλωβόν δέν πρέπει νά τούς βάλω όλους σέ κλωβόν, διά νά έχω συμμάχους συνισχυρούς καί συνευνοούμενους υπό κάτω μού σέ διάφορες βαθμίδες ελευθερίας…

Η ελευθερία είναι έναν όνειρον απατηλόν! Όταν γρυλίσεις σού εξαπολάει περισσότερον άλυσον-σχονί νά διαβείς περίπατον καί μετά σού τραβάει πίσω τά λουριά, εσύ γλύκανες όμως, καί κάθεσαι ικανοποιημένος είς τά καλά καθούμενα σού, καί δέν σ’ ενδιαφέρει διά τόν σκύλλον τού γείτονα ή τόν συνσκύλλον σού δί[πλα σού ός φωνάζει αδικία!… Λές εγώ καλά τήν έχω, είμαι ανώτερης ράτσας κούταβος από αυτόν εδώ τόν διπλανόν μού λιγδάρη!…

Δηλαδή τί γίνεται;… Δέν είναι τόσον συνειδητοποιημένον μέ τίς σωστές σειρές τής τράμπα-ούλας…

Εάν δέν σέ σκοτώσει σέ σκλαβώνει = είς κλαβώνει = είς κλωβώνει = έν κλωβίζει, αλλά δέν έχουν όλοι οί εγκλωβισμένοι τά ίδια μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα καί βάρος σκλαβιάς, αλλά διαβαθμηδόν διά νά υπάρχει διχασμός καί διατάξεις-τάξεις ανάμεσα τούς καί σκοπός τούς προεσκεμμένως νά είναι ό μόχθος νά αποκτήσουν περισσότερη ελευθερία μέσα στόν κλωβόν, ποτέ έξω, δέν υπάρχει κοινωνία έξω από τόν κλωβόν!!!!

Η κοινωνία είναι οί εγκάλες τού κλωβού, ό διαγωνισμός, ό ανταγωνισμός, τό ποίος θά φτάσει είς τό υψηλότερον σκαλοπάτι-[ασπούμε 34 βαθμών μασόνευση χαχαχα] τού κλωβού! Αυτό συμβολίζεται μέ τήν δολαριακή πυραμίδα όπου ό κλωβός είναι από κάτω τραπεζοειδής καί ό ισχυρός διαβαθμιδόν επίσης ανωτέρω σέ τρίγωνον, έξω από τόν κλωβόν τριγώνου καί τραπεζοειδούς ό θεός τών έν τριγώνω ισχυρών καί πολλών έν τραπεζοειδές σχύμα = είς χύμαν… ό κόσμος διάβολος…

Όμως παλλικαράκια μού καί παλλικαρίδες μού τί κρύβεται σ’ αυτές τίς δια.τάξεις τής κοινωνίας;…

Εάν όλοι οί εν κλωβισμένοι είναι τών ίδιων ενκλώβιων δικαιωμάτων, ήτοι όλοι μέ πενιχρά δικαιώματα, τότε θά ευθυγραμμιστούν, θά συνομωτήσουν, θά συνστρατευτούν, θά πάρουν φόρα καί θά κατάζαβώσουν καί θραύσουν τόν κλωβόν σέ μία παγκόσμια επανάσταση… καί τότε αφού ρίξουν τούς ισχυρούς καί αφού δέν συνομωτήσουν συμφεροντολογικώς οί ισχυροί μέ κάποιους αντισχυρούς διά νά επανασκλαβώσουν τούς υπόλοιπους επαναστάτες αντισχυρούς, θά γίνουν πολυεμφύλιοι πολέμοι ανά μεταξύ τής παγκόσμιας φυλής τών σκλάβων διά νά εξεκαθαρίσει η νέα ελίτ-αλήτ τών ισχυρών, κατώτερων ισχυρών καί σκλάβων, έτσι ήταν πάντοτε, τό πήραν είδηση πολλοί ανά καιρούς, αλλά μία άθεη χαζζάρικη σατανοσιωνιστική κλίκα τό κατάφερε περισσότερον αφού τήν ευνοούσαν οί καιροί μέ τίς μεγάλες κατακτήσεις αποικιοκρατών, καί έτσι οί συντελεστές συνέταξαν τό Trust βασίλειον τής Αγγλίας-Βατικανό-Διεθνείς Εβραιοχαζζαροϊερείς Τραπεζίτες.. καί καμπόσοι άλλοι, τό τρίγωνον επάνω από τό τραπεζοειδές τού δολλαρίου συμβολίζει αυτούς τούς τρείς σέ τριγωνισμόν!!!!…. συναρμονίας…,
Τί εξεύρουν; Γνωρίζουν ότι εάν προσπαθήσουν νά σκοτώσουν μέ δεδηλωμένη αμεσότητα όλους δέν επιθυμούν, καί τούς πλείστους εν κλωβισμένους, θά τούς εξαγριώσουν καί αυτοί οί δεύτεροι όχι μόνον θά θραύσουν τά δεσμά αλλά θά σφάξουν ενδεχομένως όλους τού τριγωνισμού!…

Λόγω αυτής τής συγκεκριμμένης αδυναμίας τούς, οί ισχυροί, έκτοτε διαπραγματεύονται μέ τήν μέθοδον Σύμβασης έγγραφης ή προφορικής ή ψευδοηθικής, μέ τίτλον Δώρον Άδωρον! Φοβερίζουν διάφορους υποκάτω τών καί άλλους τούς ευνοούν καί σέ κάθε περίπτωση η διαπραγμάτευση φθάνει είς τήν Δώρον Άδωρον Συμφωνία [απο]δοχής τής σκλαβιάς αντί τού θανάτου, αφήνοντας τούς έναν παράθυρον δραπέτευσης αλλά δέν είναι αρκετού μεγέθους καί εάν φαίνεται ότι είναι ή κάποιοι καταφέρουν νά δραπετεύσουν από τέτοια χαραμάδα κλωβού εισέρχονται είτε σέ μεγαλύτερον είτε σέ μικρότερον κλωβόν χαχαχα καί ό νοών νοείτω, ήτοι υφίσταται διαδοχική σειρά κλωβών όπου ό καθένας καπελιάζει τόν άλλον, ώστε η ελευθερία νά είναι η σκλαβιά, ό μόχθος, η παγίδα, η απάτη, ό δόλος, η υποταγή, σέ έναν άλλον κλωβόν ήτοι από κλωβόν σέ κλωβόν….

Ό δραπετεύων από μία μάνδρα-κλωβόν νόμου εγκλωβίζεται σέ άλλη μάνδρα-σύνολον-όνομα-κλωβόν νόμου καί ούτω καθεξής όπως τό παράδοξον πείραμα τής κβάντας-φωτοδεσμομηχανικής… Άρα τέ τά κάγκελα τών κλωβών εισίν οί νόμοι, τά κλεδιά ανήκουν είς τό Trust συμπεριλαμβανομένων καί τών κρατών όπου είναι κανονικές εταιρείες χαχαχα καί αυτοί οί μετόχοι τούς. Θέλετε έναν πρόσφατον παράδειγμα όπου πέρασε “απαρατήρητον”; Τό 2015 μ.Χ. -[άν θυμάμαι καλά τήν ημερομηνία] ιδρύθηκε επισήμως = πάντοτε σημαίνει “επισήμως” η Δημοκρατία τής Τσαμουρίας καί τήν ίδρυση τής ανάλαβε μία ιδιωτική εταιρεία, καί αυτόν είναι φυσιολογικόν βάσει όλων αποκαλύπτουμε, διότι τά κράτη εισίν ιδιωτικές εταιρείες τού Trust μέ εγγεγραμμένους μετόχους τό Trust ή εκπροσώπους καί είς αυτούς τούς ανώτερους νόμους δέν δύναται νά φθάσει κανένας, εκτός από τό ίδιον τό Trust καί οί πτωτοϋπηρέτες τούς. Θέλετε ακόμη έναν παράδειγμα-τεκμήριον; Η Pfizer συμφώνησε μέ τά κράτη-[ιδιωτικές εταιρείες τού Trust] νά δικάζεται μόνον σέ ιδιωτικά δικαστήρια; Τί σημαίνει αυτόν άραγε; Ότι τά ιδιωτικά δικαστήριου τού Τριγωνισμού εισίν ανώτερα από τά δημόσια-δημοκρατικά-ψευδοδημοκρατία τού όχλου σκλάβων έν κλωβοίς!…

Η Pfizer είναι “ανώτερης” “ποιότητας” εταιρεία τού Trust η οποία ανέλαβε μαζύν μέ άλλες όμοιες εταιρείες τό ξεσκαρτάρισμα είς τό ψαχνόν πολλών εν κλωβισμένων, θά ήταν δυνατόν νά δικάζεται από δικαστήρια εν κλωβισμένων όπου έχουν τό όνομα καί τό παράγκωμα-παρατσούκλι δημόσια; χαχαχαχα!…

Τί σημαίνει δημόσια; Ό δήμος ποίος είναι; Ό όχλος! Ό όχλος πού ευρίσκεται; Έν κλωβώ, αυτή είναι η δημοκρατία τό σύνολων τών αναβαθμηδόν κλωβών καί τού ενός κλωβού νά καπελιάζει τόν άλλον διηνηκές ώστε ό,τι καί νά κάνει ό Σπάρτακος νά μήν φθάσει ποτέ είς τά ανάκτορα τού Τριγωνισμού!!!!

Οί ισχυροί γνωρίζουν ότι έχουν τήν δύναμη να διχάζουν τους εγκλωβισμένους διά νά μην ευθυγραμμίζονται, συνστατεύονται, συνομωτούν μέ ευλάβειαν εναντίον τούς μέσα από τίς απάτες τής ανόητης καί αυτονοήτως αυτοαναιρούμενης ρήσης υγειής ανταγωνισμός = διχασμός = διχαστικός ελευθέρας αγοράς-[αυθαίρετης δράσης υπό νόμου = υπονόμου = κλωβού καί παραϋπονόμου = παρανομίας μέσα είς τούς άνομους μή κοινού δικαίου νόμους τών κλωβών] ανταγωνισμός ήτοι διαίρει καί βασίλευε. Γνωρίζουν ότι οί όχλοι καί δή οί ιδιώτες φοβούνται καί συνθηκολογούν διά νά επιβιώσουν νά υπακούουν κρυφά ή φανερά αναλόγως είς τούς ανώτερους βαθμούς-μασ.ονίας ώστε νά προστατεύουν τά κάγκελα καί τίς θύρες τών κλωβών αντί νά τίς κτυπούν νά θραυθούν όπως θέλουν οί άλλοι καί αντισχυροί…. Γνωρίζουν ότι απειλείς μέ θάνατον ή καταστροφή ή μέ καταδίωξη τόν ιδιώτη-idiot καί συνθηκολογεί μέ παράσημα καί εύσημα σκλάβου. Γνωρίζουν ότι κάποτε θά έρθη η ευκαιρία νά καταφέρουν νά τοποθετήσουν όλους τούς σκλάβους σέ κλωβούς, ενώ μέχρι προσφάτως ήταν αδύνατον νά φυλακίσεις όλη τήν ανθρωπότητα καί νά ανακαλύψεις κάθε δραπέτη καί ελεύθερον σέ βουνά καί λαγκάδια…

Τουδ’ όμως αφίχθην η μεγάλη τούς ώρα όπου καρτερούσαν μέ σιωπή καί “ευλάβεια” καί τούς είχε υποσχεθεί ό θεός τούς!

Τά δεσμά εξελίχθηκαν καί δέν είναι πλέον τά ισχυρότερα από αυτά τά μηχανικά-σιδερικά, αλλά τά κβαντικά-ηλεκτρονικά-φωτοδεσμομηχανοδεσμευτικά. Πελαγοδρομούν τούς έν κλωβισμένους μέ διάφορα τερτίπια ώστε νά [απο]δεχθούν ηλεκτρονικά δεσμά έν αγνοία τούς ή έν γνώσει τούς από φόβον καί αγάπη διά επιβίωση καί “καλοκαλλοκωλοπέραση”, ήτοι μέ τήν μέθοδον σ’ εκτελώ-σκοτώνω ή δέχεσαι καί σέ εγκλωβίζω, μέ τήν διαφορά ότι τώρα μπορεί νά γίνει παγκοσμίως σέ κάθε άνθρωπον σέ ανοικτή φυλακή…. καί Τελεσί.δικα!!!!

Είναι τό ίδιον βιολί τού γιαλέλη αλλά αντί νά παίζεται ό σκοπός μέ μηχανικόν βιολί μέ ξύλον, δοξάρι καί χορδές, παίζεται καί έτσι καί αλλιώς ήτοι μέ ηλεκτρονικόν συνθετικόν μεγεθυντήν ήτοι ηλεκτρονικόν πολυηχοποιητικόν κλειδοκύμβαλον-πιάνον….

Εδώ μπορείς πλέον νά αντιληφθείς διατί η Αποκάλυψη αναφέρει 7 διαχρονικά θηρία από τήν εποχήν τής Βαβυλώνος-Αιγύπτου έως τών ημερών μάς καί ότι είναι τό ίδιον μαφιόζικον πνεύμα σέ διαφορετικές εποχές ή εκδηλωμένον σέ διαφορετικά πρόσωπα = φυσικά καί εταιρεικά αυτοκρατορικά πρόσωπα καί πόσον παλειά είναι η συνομωσία τού διαβόλου αυτή!…

Μόλις γεννάσαι τό νέον πιστοποιητικόν γεννήσεως-κατοχής πόλου-πούλου-πουλαρίου θά είναι ηλεκτρονικόν εσωματωμένον μικροκύκλωμα-μικροψήγμα-σφράγισμα κτήνους κατοχής-πιστοποιητικόν γεννήσεως περιουσίας, νά διατί δέν μπορείς νά σωθείς, διότι θά είσαι περιουσία καί περιουσία πνευματικώς σημαίνει εισέρχεται τό πνεύμα τού ιδιοκτήτη ιδιώτη είς τό κατεχόμενον όν ή πράγμα, π.χ. εδώ ό διάβολος, ενώ είς τούς αρνητές μέχρι θανάτου τό σφράγισμα Τού Θεού. Κάτι όπου πέρασε απαρατήρητον είναι ότι η Αποκάλυψη αναφέρει ότι πρίν τό Αντίχριστον σφράγισμα θά σφραγίσει Ό Θεός τά ιδικά τού κατοχήματα, κτήνη, δούλους, πνευματικές περιουσίες καί δέν θά μπορούν αυτά νά μήν αρνηθούν τά ηλεκτρονικά δεσμά διότι από μέσα τούς θά κινητοποιούνται έξ’ Αγίου Πνεύματος ομοίως καί τά νεογνά τέκνα τούς….!

Καί φθάνουμε είς τήν αρχήν από εκεί όπου Αρχί.σαμε, κάποιοι θά προτιμήσουν νά αποθάνουν παρά νά χάσουν τήν ελευθερία τούς μέ ηλεκτρονικά δεσμά, δι’ αυτούς τούς παράδοξους παράξενους ελευθερία καί δραπέτευση από τά ηλετρονικά δεσμά τά οποία θά είναι ό Διαβολικός Κατακλυσμός σέ αντίθεση μέ Τόν Αγιοπνευματικόν Κατακλυσμόν τής Πεντηκοστής καί εντεύθεν, θά είναι ό θάνατος, διότι ό βασιλεύες κόσμος-ύπαρξη έν ύλει πλέον θά συντρατευθεί μέ τόν διάβολον υπό διαβόλου καί είναι ήδη τό τραπεζοειδές σχύμα τό οποίον επάνω τού κάθεται όποτε θέλει ό αιωρούμενος-διαβολοπνευματικός Τριγωνισμός έν δολλαρίω… Δέν είναι τυχαίον ότι Doll.ar = Doll are = είναι είδωλα-[-όπως κάλεσε τίς ακόλαστες “κυρίες” ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός-], τά είδωλα τούς = τών όχλων δαίμονες καί ελίτ Τριγωνισμού καί τού Τριγωνισμού δαίμονες-διαβόλοι-σατανάδες καί συμβολισμοί τούς έν βασιλεύς Κόσμω-έν ύλει…

Έν αρχεί σάς λέγω:

Υπάρχουν δύο μόνον λέξεις εξουσίας σέ σκοτώνω ή σέ εγκλωβίζω, η διαφόρα δέν είναι κάν μία [κανμία καμμία] ….

Διευκρίνιση σέ σχέση μέ τήν τρέχουσα εποχή θηρίου ευδόμου-[ευ+δομής] διαβολισμού. Εάν σέ σκοτώσει ενώ προτιμούσες νά σέ εγκλωβίσει μέ κάθε συνέπεια συμπεριλαμβανομένης τής ψυχής, είναι ωσάν νά σέ εγκλώβισε ή αναλόγως Διάκρισης ποσοστού καί συναισθημάτων σού έκ Θεού… Εάν αντί νά δεχθείς νά εγκλωβιστείς σέ μικροψήγματα-μικροκυκλώματα-σφραγίσματα ζώων σέ κλωβούς, προτιμήσεις τόν θάνατον, τότε ό θάνατος αυτός οδηγεί είς τήν ελευθερία!… Ελευθερία ή θάνατος σέ Πνευματικόν Επίπεδον Διαντίληψης σημαίνει Ελευθερία ή Ελευθερία!… Είτε απ’ εδώ ελευθερία είτε άρνηση τού απ’ εδώ καί έξ’ απεδώ διά ελευθερία…

Καί τότε όταν όλοι μέ υφ.αι.στιακή καρδία θά ψάλλουν από μέσα τούς ή απέξω τούς:

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά, θά αγιάζονται αφού ήδη είναι σεσφραγισμένοι….

Καί τί σημαίνει η ωδή αυτή; Δέν φοβάσαι δαίμονες, δέν φοβάσαι φοβέρες καί βασανισμούς από ανθρώπους καί δέν φοβάσαι κακουχίες εκτός κλωβού είς τά όρη πρωτόγονος καί ταλαιπωρημένος ώσπου νά περάσουν τά 3,5 έτη, ούτε φοβάσαι θάνατον από δαίμων καί άνθρωπον…

[Παραλειπόμενα: κλωβός αγγλιστί = cage = παραφθορά τής ελληνικής λέξεως κάγκελα εξού καί ελληνοκυπριαστί καλούνται κατζιέλια-κατζιέλι καί cageλια = κατζιέ, σύν ότι κάντζηια-κάτζηια σημαίνει μαστούρα καί κακία = κατζηία. Από τήν λέξη Κλωβός η λέξη Glo.bal = Glo ball = Global-Globall = Κλώ.σφαιρα = υδρόγειος σφαίρα = Κλωβός σφαίρα, όντως η Γή είναι δι’ ημάς ώς επί τώ πλείστον υπαίθριος υπό στέγαστρον εστίας σφαίρα καί glo = glue = κλώση = κλώστρα-κλώστρης-κλωστήριον-κλωστή = κλωβός καί κλωστή διαδικτύου Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού εμφανέστατον πώς δένουν αί λέξεις κλώθω καί η νεότερη-συγχρονικότερη από τίς μοίρες-εσχατολογικά-Αποκάλυψη Μοίρα-Μοί.ρα Κλωθώ, από τήν Λάχεση φθάσαμε είς τήν Ατροπόν καί από τήν Ατροπόν είς τήν Κλωθώ, εισίν θυγατέρες τής Νύχθας = η δράση τούς δέν βλέπεται από τούς ανθρώπους είναι εγγόνισσες τής Αφάνειας καί δισέγγονες τής Προαφάνειας αλλά ό Ιωάννης Ό Θεολόγος διά εντολής Χριστού τής ευφάνισε-εμφάνισε-ευεμφάνισε. Καί από πού η λέξη κλώ; Όταν χαλάσει τό ωόν καί ευκαιρώσει-αδειάσει τό λέμε κλώβιον = άδειον μέσα όπως έναν κλωβόν όπου δύναται νά τοποθετηθεί-εγκλωβιστεί κάτι άλλον καί αρχαία σημαίνει κόλλημενον = κλωβημένον καί από αυτήν τήν ρίζα η κλάππα καί τό κλάπ ώς χειροκρότημα καί χώρος “διασκέδασης” = κλωβός υπονοοχειριασμού-εγκλωβισμού τού πνεύματος = club &  clapp your hands. κλωός = κλοιός = περικλοίω = κλειδώνω = κλω.δώνω = δίνω κλώση-κλωόν, κλώνος = ό εγκλωβισμένος είς τόν κορμόν ό μή ανεξάρτητος, ό υποπαραψευδομετάνθρωπος, κλοίωση-κλείωση-κλείδωση η περιοχή όπισθεν τού γονάτου καί αγκώνα. Κλών = κλώνος καί clown = παλιάτσος = παλιαστός = παλατίου αστός = παγαπότης περιπαίκτης καί κωμικοποιός ός είναι κλόουν = κλώνος = κλωνοποιημένης νοοτροπίας καί καί κλώος = έν κλοιώ. Κλωβός = κλουβί πτηνών καί κλωγμός-κλωσμός η φωνή τών όρνιθων = μεγάλων πτηνών καί διαφόρων κόττων, κλώμαξ-κρώμαξ = σωρός από λίθους = πέτρινον κλοιός-μάνδρα…

Παναγιώτης Δίας

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image