Μέθ’ υμών Ό Θεός μέ θυμόν Ό Θεός μεθ' ημών Ό Θεός... Πώς η αμέρικα ψευδοσιώνα καί τό «Ισραήλ» καταστρέφουν τούς μαννοκύκκιρους τούς Ευρωπαίους ενώ συνάμα θεωρούν τούς καταστροφείς φίλους!... - Κατοχικά Νεα

Μέθ’ υμών Ό Θεός μέ θυμόν Ό Θεός μεθ' ημών Ό Θεός... Πώς η αμέρικα ψευδοσιώνα καί τό «Ισραήλ» καταστρέφουν τούς μαννοκύκκιρους τούς Ευρωπαίους ενώ συνάμα θεωρούν τούς καταστροφείς φίλους!... - Κατοχικά Νεα
Πρό ολίγων ημερών αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ετοιμάζοντε διά τήν καταστροφή ήτις θά επέλθει είς τήν Ευρώπη. Βαριέμαι

Μέθ’ υμών Ό Θεός μέ θυμόν Ό Θεός μεθ’ ημών Ό Θεός… Πώς η αμέρικα ψευδοσιώνα καί τό «Ισραήλ» καταστρέφουν τούς μαννοκύκκιρους τούς Ευρωπαίους ενώ συνάμα θεωρούν τούς καταστροφείς φίλους!…

Πρό ολίγων ημερών αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ετοιμάζοντε διά τήν καταστροφή ήτις θά επέλθει είς τήν Ευρώπη. Βαριέμαι νά ψάξω ονόματα, ήταν καί εδώ είς τά Κατοχικά Νέα… Υποτίθεται ότι είσαι αφυπνισμέος καί τέτοιες δηλώσεις τυπώνοντε ή δέν [από ή εξέ]τυπώνοτε από τήν περιοχή μυαλού τής έρευνας σού!…

Εάν ήθελαν ειρήνη οί αμερικανοψευδοσιωνοσατανοχαζζαριστές έν Ευρώπει, θά τήν διατηρούσαν καί εφάρμοζαν καί όχι νά νοοϋποχειριάζοντε τούς Ευρωπαίους ώς περιττά κτήνη πρός σφαγήν. Εάν αυτοί έλεγαν είς τήν Ευρώπη δέν σάς υποστηρίζουμε εναντίον τής Ρωσσίας οί ευρωπαϊκές χώρες θά κάθονταν νά κοχλάζουν εκκολαπτικώς τά ωά τούς… Όμως όπως οίδατε άναψαν πυρές έξ’ αποστάσεως είς τό δάσος Ουκρανία διά νά κάψει όλη τήν Ευρώπη, Μέση Ανατολή καί πάρα πέρα ασταμάτητως…

Η δήλωση τούς επιβεβαιώνεται… συνεπώς αυτοί φέρνουν τήν υπερλαίλαπα…

Εάν οί Ευρωπαίοι είχαν αυτοπολιτική δέν θά ερχόντουσαν σέ ρίξη μέ τήν χώρα οπού προμηθεύει τήν άνομη καί έννομη ευημερία, ειδωλολατρεία, δικαιοσύνη, αδικία τούς, ήτοι όλα αρχίζουν από τήν ενέργεια = Ρωσσικά μεθάνια… Συνεπώς, δέν έχουν αυτοπολιτική…

Επειδή υπήρχε απροθυμία καί χρηματικόν στοιχείον ζημίας νά αποδεσμευτούν οί Ευρωπαίοι από τά ρωσσικά υγραέρια καί νά δεσμευτούν μέ τά σατανικά ήτοι από τό «Ισραήλ» μέ όσα η λέξη αυτή συνεπάγεται εντός εισαγωγικών ώς λέξη εγχωρούσα άλλη λέξη, έπρεπε νά προξενήσουν φόβον καί τρόμον είς τούς Ευρωπαίους ότι είς τά καλά καθούμενα απειλούνται από τούς Ρώσσους καί πρέπει νά προσκόψουν πάν φιλικόν καί συνεργατικόν δεσμόν ανά μεταξύ τούς καί νά συνεταιρισθούν μέ τον «Ιστραήλ»…

Επειδή οί Ευρωπαίοι είναι ανίκανοι όπως καί οί άλλοι λαοί, οί σατανιστές προχωρούν ακάθεκτως. Δημιοργούν τήν Ευρωπαϊκή Κρίση η οποία θά τούς δεσμεύσει σέ ενέργειες, θρησκείες, υπερκομμουνισμούς, ασέλγειες καί βλασφημίες Αντίχριστου διεθνούς Χαζζαρό«Ισραήλ»… Ό Ρώσσος διαφημίζεται ώς τέρας καί ό «Ισραήλ» ώς αρνάκι παχύ τής μάνας τού καμάρι…

Οί αγωγοί πετρελαίου/φυσικού αερίου νά αντικατασταθούν από τήν Ανατολική Μεσόγειον καί όπου αλλού εκτός επήρρειας καί εί δυνατόν συνόρων Ρωσσίας… Καί τότε τετέλεσθαι!…

Τό πείραμα [κυρίως] τού Κόρωνου ήταν διά τήν σφυγμομέτρηση τής αντίστασης τών ούτω καλούμενων δυτικών [όχι παρά τής δύσης αλλά πρός τήν δύση τής αιώνιας ευκαιρίας διά αιώνια ζωή ψυχής] λαών πρός τίς ψυχοδυτικομανείς κυβερνήσεις καί υπερκυβερνήσεις υπεράνω κυβερνήσεων τών. Έδειξε μεγάλη αδυναμία ικανότητος τών λαών νά επιβάλουν τό ορθόν είς τίς κυβερνήσεις τούς καί νά αναλάβουν έκ νέου Ηθικές καί Λογικές Κυβερνήσεις… Συνεπώς προχώρησαν είς τό σχέδιον Β’ Ουκρανίας τό προρηθέν υπό Αγίων Παϊσίου καί Αγίου Ιωσήφ Βατοπεδινού καί άλλων σύγχρονων καί παλαιότερων Αγίων!… Θά προσπαθήσω νά εντοπίσω έναν χάρτη τού Β΄ΠΠ οπού δεικνύει ότι ό Γ΄ΠΠ αρχίζει από τήν Ουκρανία, όταν δηλαδή η Ουκρανία ήταν έδαφος τής Σωβιετικής Ενώσεως!…

Άς ερευνήσουμε λόγια από τήν Αποκάλυψη Ιωάννου:

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἐνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου. 6-2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον· (κορωνοϊός ήτοι μέ κορώνα καί έχει τόξον = ρίχνει ιούς καί ιώσεις) καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ (νίκησε από πολλές απόψεις, έφερε εμβόλια, QR καί τίς καταστροφές μέσω αυτών ήτοι πρό τών πυλών χαράγματος καί ήδη μεγάλη διάλειψη ελευθερίας, δικαιωμάτων καί ευλάβειας τών ανθρώπων). 6-3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. 6-4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εὶρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. (Εδώ εξυπακούεται πόλεμος. Ό πυρρός είναι τό πύρ αλλά καί ό Ρώς = Ρώσσος; Πόλεμος Ρώσσων μέ Ρώσσους[Ουκρανούς]6-5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν [ζυγίζει ψυχές, αδικίες, κρατικές αδικίες καί τρόφιμα καί εξύψωση τιμών διατροφής, τεχνηεντώς από τόν Αντίχριστον «Ισραήλ» ός επιφέρει περαιτέρω πλουτισμόν είς τούς σατανιστές καί διχόνοια μεταξύ Ευρώπης καί Ρωσσίας κ.α. εμφανή. Ό ίππος αυτός είναι ό τρόμος τής έλλειψης αγαθών πρώτης ανάγκης μετά τόν φόβον τής νόσου τού πρώτου ίππου=κορωνοϊού] ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6-6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 6-7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνήν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου. 6-8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ Ἅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. [ό χλωρός ίππος είναι συνάμα λιμοί, λοιμοί, θανάτοι σφαγών, ήτοι ταυτόχρονη εξάπλωσης πείνας, ασθενειών τεχνητών καί φυσικών καί πόλεμος, όπου θά κορυφωθούν σταδιακώς από τόν πρώτον έως τόν τέταρτον ίππον] 6-9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου ἣν εἶχον· [αναφέρεται είς τούς παλαιότερους Χριστομάρτυρες από τούς πτωτομάρτυρες έως τού νεομάρτυρες τής Οθωμανικής θηριοκρατείας καί κατωτέρω τούς συγχρονομάρτυρες τού μέλλοντος έν καιρώ πολέμων καί Αντίχριστου] 6-10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 6-11 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί [μέλλοντες ήτοι αυτοί οπού θά Μαρτυρήσουν από εδώ καί πέρα]. 6-12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος μέλας ἐγένετο ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, [αυτά εδώ τά αναγνώθουν οί αιρετικοί αστροφυσικοί καί όπως είπα πάσα αίρεση στηρίζεται σέ σαλάτα αλήθειας, ψεύδους καί πλάνης-παραπληροφόρισης. Καί λένε ότι τά νοούν οί ίδιοι σφετεριζόμενοι ρήσεις άλλων όπως κάνουν καί μέ τά αρχαία ελληνικά καί άλλα κείμενα, ψεύστες εισίν καί κλέπτες λωποδύτες πνεύματος] 6-13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλουσα τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, 6-14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἐλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν· [πρόκειται περί Υπερπολυεγκέλαδον παγκόσμιας επικράτειας, ρίψη υποϋπερτεκτονικών πλάκων ασπούμε] 6-15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 6-16 καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις· πέσατε ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 6-17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταθῆναι; [σημείωση: συνεχίζεται τό κείμενον καί η Αποκάλυψη είναι Σταυροβελονιές, ήτοι τό 6ον κεφ. όμοιον ή ομοιάζει μέ τό διπλάσιον ήτοι 12ον κεφ. όπως αντιστοίχως και άλλα κεφάλαια τής. Κεφάλαια: παρενθέσεις γεγονότων καί αντιγεγονότων Ναυτικού Δικαίου καί «Δικαίου»]

Πρό μερικών ημερών ένας γνωστός μού έλεγε ότι υπάρχει λόγος οπού τό νά κάνεις αγωγή σέ κάποιον μία ημέρα καί έναν έτος μετά οπού σ’ αδίκησε είναι ισχυρότερον, ήτοι 366 ημέρες. Δέν τό μελέτησα, μήν νομίσετε οπωσδήποτε ότι είναι βλακεία ή αφέλεια, ποτέ μήν λές ποτέ είς τήν έρευνα ή δέ μή δέν είσαι ερευνητής καί τό αυτοδηλώνεις!… Τήν ίδια ημέρα ανοίγω τά Κατοχικά Νέα καί βλέπω αναφορά σέ 366 εργοστάσια βιολογικού πολέμου οπού περίπου τά 30 ευρίσκονται είς τήν Ουκρανία!… 366+366=732 αριθμός οπού σηματοδότησε καί σηματοδοτεί γεγονότα μέσα από παλαιότερες αναφορές, 1098, 1464, ή άλλους συμβολισμούς, νά τό θυμάστε, συνάμα 1+1 ήτοι έναν έτος σύν μία ημέρα = 11… 366=15=6… Όπως καί νά έχει αυτά δέν είναι σημαντικά δι’ ημάς πλέον, διότι γνωρίζουμε τήν Γενική Συμπυκνωμένη Αλήθεια καί δυνόμεθα νά προετοιμαστούμε ώς Ψυχές, ή ουχί;…

Μεθ’ υμών Ό Θεός-Μεθ’ ημών Ό Θεός-Μέ θυμόν Ό Θεός!…

Προσπαθείσετε έστω μία φορά νά μήν θέλετε Μετάφραση…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image