Ό ΤΡΕΛΛΟΣ ΦΩΤΟΔΕΣΜΟμηχανικός υποδοχέας ισταμίνης Η2 αποκαλύπτει τίς φυλές. Έκαναν εμβόλια νά βλάπτουν συγκεκριμμένες φυλές... - Κατοχικά Νεα

Ό ΤΡΕΛΛΟΣ ΦΩΤΟΔΕΣΜΟμηχανικός υποδοχέας ισταμίνης Η2 αποκαλύπτει τίς φυλές. Έκαναν εμβόλια νά βλάπτουν συγκεκριμμένες φυλές... - Κατοχικά Νεα
Ή νά μήν βλάπτει συγκεκριμμένες φυλές…

Ό ΤΡΕΛΛΟΣ ΦΩΤΟΔΕΣΜΟμηχανικός υποδοχέας ισταμίνης Η2 αποκαλύπτει τίς φυλές. Έκαναν εμβόλια νά βλάπτουν συγκεκριμμένες φυλές…

Ή νά μήν βλάπτει συγκεκριμμένες φυλές…

Κάποιες ανθρώπινες φυλές τίς βλάπτουν οί αιμομειξίες καί κάποιες τίς βλάπτουν οί μή αιμομειξίες, σέ συνάρτηση μέ τό άρθρον που δημοσίευσα προεψές. Συνάμα κάποιες φυλές ανά καιρούς διαχρονικώς τίς βλάπτουν οί αιμομειξίες ή οί μή αιμομειξίες. Καλά νά μάς κάνει η Φύση διότι τά απλοποιήσαμε όλα σέ κάποιους τομείς ενώ σ’ άλλα τά φαυλοποιήσαμε ώς εκεί οπού δέν τραβάει άλλον, όπως είς τίς συγκροτημένες καί προσωπικές μάς πεποιθήσεις καί αυτοπεποιθήσεις αυθαιρεσίας τής Αδικίας!… Αυτά ώς προοιμιακά συμπεράσματα…

Είς τό τέλος θά ιδείτε έναν βίντεο τόσον επαναστατικώς σημαντικόν που πρέπει νά τό συνειδητοποιείσετε…

Τό σημαντικότερον είναι είς τό τέλος όταν αναφέρεται ότι ό υποδοχέας ισταμίνης Η2 οπού εκεί γαντζώνεται η πρωτεϊνη ακίδα τού κορωνοϊού, ώστε νά εκκρίνεται από τόν υποδοχέα όπως παρομοίως είς τούς υποδοχείς ινσουλίνης, κατά 56% περισσότερον επιβλαβές τόν κορωνοϊόν καί τό εμβόλιον σέ Λευκούς εξαιρουμένων τών Φινλανδών καί μή Αφρικάνους Μαύρους. Κατά 39% είς τούς Μαύρους Αφρικάνους, κατά 10% περισσότερον επιβλαβές είς τούς Φινλανδούς καί τούς Ασιάτες, κατά 0% είς τούς Άμις καί τούς Ασκενάζυ!… Η παρουσιάστρια λέγει ότι είναι σχεδιασμένη ούτως αυτή η έκκριση τής οδού Η2 τού κόβιντ-19…

Τί μάς λένε αυτά τά στοιχεία;

Πρώτον, ότι όλοι οί Ευρωπαίοι εκτός τών Φινλανδών είναι συγγενείς σέ αίματα…

Δεύτερον, οί μή Μαύροι Αφρικάνοι, εννοώντας τούς Ινδούς καί Άραβες έχουν τήν ίδια έκκριση μέ τούς Λευκούς τής Ευρώπης καί τούς έποικους ή άποικους μακρυά από τήν Ευρώπη, ήτοι κατά 56%…

Κατ’ εξακολουθήσει σάς έγραψα ότι όλοι οί Λευκοί είναι Έλληνες, συνπεριλαμβανομένων τών Ινδών που εκμαυρίστηκαν λόγω τού κλίματος, αλλά ότι αυτοί οί Μαύροι Ινδοί δέν έχουν σχέση μέ τούς Μαύρους Αφρικάνους. Τά κοψίματα τών προσώπων τών Μαύρων Ινδών είναι όμοια μέ τά Ευρωπαϊκά/Ελληνικά Καυκάσια καί άν τούς αφαιρέσουμε τό μελαμψόν χρώμα είναι πανόμοιοι μάς… Η Θεωρία μού λέγει ότι υπάρχουν μόνον τρία Έθνη: α) τό Ελληνικόν/Καυκάσιον β) τό Μογγολικόν, ήτοι όλοι οί σχιστομμάτηδες από τούς κατάλευκους Ιάπωνες έως τούς Φιλιππινέζους καί τό χρώμα εξαρτάται από τόν βαθμόν ηλιουλουσίας ανά περιοχή καί εποχή διαχρονικώς καί γ) οί Μαύροι τής Αφρικής. Μέ αυτούς δίδουμε τό παράδειγμα ότι ένας ισχνός Αιθίοψ διαφέρει από έναν παχύχειλον Νοτιαφρικάνον ή Νιγηριανόν ρωμαλαίον Μαύρον, αλλά όπως καί είς τίς φυλές τών κύνων/σκύλλων, αναγνωρίζουμε ότι είναι κύνες είτε είναι μικρούτσικοι είτε γίγαντες, είτε ομοιάζουν σέ αλεπού, σέ λύκον, σέ κουνέλλι, σέ γάτα, σέ χοίρον… Οί τής Παπούας Νέας Γουϊνέας ομοιάζουν Αφρικάνοι όπως καί οί Αβορηγινοί τής Ωκεανίας καί κάπως οί Πολυνήσιοι, ενώ οί Μαδαγασκαρινοί δέν ομοιάζουν μέ Αφρικάνους παρά ελάχιστα καί ώς νά έχουν μία μοναδική προσωποκοψία όπως καί τά ζώα τούς, δέν θά επεκταθούμε σέ εξηγήσεις, αλλά οί προσμείξεις φυλών είς τήν Μαδαγασκάρη είναι μία σωστή θεωρία όσον καί η μοναδικότητα τής αύρας εκεί ώστε νά κάνει τά ζώα διαφορετικά από τόν υπόλοιπον κόσμον καί οί δύο αυτές θεωρίες αντιτίθενται αλλά κάλλιστα εισίν γέφυρες σύνσμειξης ανά μεταξύ τών. Η Αυστραλία διαθέτει μοναδικά ζώα αλλά οί Αβορηγινοί είναι περισσότερον ομοιόκοψοι σέ πρόσωπα μέ τούς Αφρικάνους απ’ ότι οί πλησίον τής Αφρικής Μαδαγασκαρινοί…  

Καυκάσιοι/Ελληνογενείς καί μή Αφρικάνοι Μαύροι = Ελληνογενείς 56%.

Μαύροι Αφρικάνοι 39%.

Ασιάτες καί Φινλανδοί 10%.

Ασκενάζυ καί Αμίς 0%.

(56+39+10=105 = κομβικός αριθμός καί 6. Επίσης 56=11, 39=12, 10=1+11=12+12=24=κύβος καί 6, ιδές τό άρθρον, εδώ 2,4 = 24 καί αντιστρόφως 42 = 66: Αυτές τίς ημέρες έλεγα: δέν μπορεί, κάπου θά είναι γεγραμμένον τό Οικογενειακόν Δένδρον Τής Παναγίας… )…

Τό 56 είναι συγγενότερον μέ τό 39 καί ολιγότερον συγγενότερον μέ τό 10 καί όλα μακρύτερα από τό 0, ειδικώς τό 56!…

Η αέναη Θεωρία μού ήταν καί είναι ότι όλοι οί ανθρώποι προέρχονται από τούς Έλληνες, επειδή η Ελληνική Γλώσσα είναι η Πρωτόγλωσσα, άρα τέ ποίοι άνθρωποι θά ωμιλούν τήν Πρωτόγλωσσα; Οί Πρωτάνθρωποι, που φανερώνεται έν μέρει αλλά συνάμα πλήρως είς τό όνομα αστός = αττός = άσσος = ατσός = Αττική = Αστική = Ασσική = Ατσική, διότι όπου «ττ», «σσ», «στ» καί «τσ» η λέξη είναι η ίδια, π.χ. θάλασσα ή θάλαττα, γλώττα ή γλώσσα, ατσίδας ή αστίδας ή πονηρός όπως ό αστός, αντίκα = αττική ήτοι ό χώρος τού πρώτου αστύν = άσσος = πρώτος καί ούτω καθεξής…

Η πεποίθηση μού επαληθεύτηκε μέ πολλούς τρόπους, μία θεωρία από τόν Άρη Πουλιανό λέγει ότι ό Πρωτάνθρωπος είναι Έλληνας καί ότι οί Αφρικανοί Μαύροι έφυγαν από τόν ευρύτερον ελληνικόν χώρον πρός τήν Αφρική πρίν από 9 εκατομμύρια έτη. Ό Ιουδαίος Γλωσσολόγος Ιωσήφ Γιαχούντα μέ τό βιβλίον Hebrew is Greek αποκαλύπτει μέ τεκμήρια ότι όλες οί εβραϊκές λέξεις είναι ελληνικές όπως καί οί Εβραίοι. Ό Γιαχούντα προλογίζει είς τό τέλος τού βιβλίου τό μελλοντικόν βιβλίον τού Arabic is Greek, αλλά ποτέ δέν άφησαν νά εκδοθεί, ίσως οί ίδιοι τό έχουν καί ό ίδιος είναι εξαφανισμένος, ή τουλάχιστον ήταν… Είς τήν Εκκλησία τής Αποκάλυψης Ό Χριστός στέλλει τό εξής μήνυμα: «3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε». Προσέξετε όλα αυτά τά τεκμήρια που σάς παραθέτω καί δή, ποίοι Εβραίοι ό υποδοχέας ισταμίνης τούς εκκρίνει 0% τό δηλητήριον τού κορωνοϊού; Τών Ασκενάζυ, άρα τέ μόνον αυτοί δέν εισίν αληθινοί Ιουδαίοι, πάντοτε σάς τό έγραφα, νά ακόμη μία έκδειξη! Οί Ασκενάζυ είναι Χαζζάροι ερχόμενοι από τήν Χαζζαρία που μέ τήν σειρά τούς είναι Παμπυλώνιοι καί ταξείδευσαν εκεί όταν η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία έφθανε ώς τήν Κασπία/Τυρκινία Θάλαττα!… Άρα τέ, οί Ασκενάζυ ψεύδονται ότι είναι Ιουδαίοι καί είναι η συναγωγή τού σατανά καί από δαύτους υπήρχαν είς τούς ραββίνους πρίν Τόν Χριστόν, έν Χριστού καιρόν καί μέχρι τώρα, διότι ήσαν Παμπυλώνιοι καί από πρίν τήν αιχμαλωσία από τούς Παμπυλώνιους καί τούς Χαζζαροαιγύπτιους, καί άλλους Χαζζάρους εντός Χαλδαίων, Σουμέριων κ.α… Αυτά τά έγραφα καί μέ επιβεβαιώνουν τά ανερχόμενα επιστημονικά στοιχεία!…

Οί δέ Φινλανδοί που έχουν υποδοχική συμπεριφορά όση καί οί Ασιάτες πώς εξηγείται; Οί Φινλανδοί είναι συγγενείς καί πλησιογείτονες μέ τούς Εσκιμώους, οί Εσκιμώοι είναι Ασιάτες καί ό αρμός έκλεισε!… Οί μή Ιουδαίοι Ασκενάζυ είναι Ελληνογενείς, τό τεκμηριώνει ό Γιαχούντα καί άλλες πηγές, μία είναι ότι μία από τίς θυγατέρες τούς πολύπαθου Ιώβ = Ιώβιου = Ιερόβιου καλείτο Κέρας τής Αμάλθειας, ήτοι τής αίγας που κατά τήν μυθολογία πότιζε μέ τό γάλα τής μέσω τού κέρατου τής τόν Δία όταν τόν γύρευε ό πατέρας τού Κρόνος νά τόν καταβροχθίσει. Οί δέ Άραβες Έλληνες κατά τόν Γιαχούντα. Τό ήξευρα από πρίν επειδή εισίν πλησίον μάς καί γνώριζα ότι μετανάστευσαν εκεί. Ένας από τούς πολλούς μύθους αναφέρεται είς τόν Αίγυπτον οπού από τήν Πελοπόννησον μετανάστευσε καί ίδρυσε τήν Αίγυπτον μαζύν μέ τούς 50 υιούς τού καί τίς 50 νύμφες τών. Πάντοτε επεσήμαινα ότι οί Αιγύπτιοι καί άλλοι αρχαίοι Άραβες σμίκτηκαν μέ τούς Μαυροαφρικάνους. Η Κάτω Αίγυπτος είναι η τών Μαύρων Νουβία καί μέχρι στιγμής εκεί είναι μελαμψότεροι οί Αιγύπτιοι κ.ο.κ…

Ποίοι είναι οί Άμις που έχουν 0% μέ τούς Ασκενάζυ έκκριση από τόν υποδοχέα ισταμίνης Η2 τής ακίδας πρωτεϊνης τού Certifigate Of Vaccination International Data=19;…

Τό αναβαπτιστικόν κίνημα εμφανίστηκε είς τήν Ζυρίχη τό 1525 μ.Χ.. Είναι τής λεγόμενης ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης αίρεση σέ Ελβετία καί Γερμανία που απεχθάνθηκαν τόν Πάππα καί τόν 18ον αιώνα μετανάστευσαν είς τήν Βόρρεια Αμερική, καλούνται Άμις Μεννονίτες Διαμαρτυρώμενοι/Προτεστάντες. Ζούν πολύ αγνά, βάσει ενός Διαγγέλματος που μεταφράζουν έν πράξει όπως θέλουν καί βαπτίζονται μεταξύ 17 καί 22 ετών ή αποχωρούν εάν θέλουν καί αφορίζονται από τήν κοινότητα. Είναι πολύ αυστηροί καί αρνητές τής τεχνολογίας. Φοράνε ενδύματα παρόμοια μέ τούς ραββίνους καί αποφεύγουν τίς ασέλγειες καί τά πάθη τής απληστίας…

Τί κοινόν έχουν οί Ασκενάζυ μέ τούς Ζυρίχιους καί δή Ελβετούς; Είναι όλοι τούς τραπεζίτες! Οί Σουμέριοι αυτοαποκαλούνταν Έλ Γκύρ = οί Φωτεινοί Κύριοι ή Φωτεινοί Κυρίου ίσως, καί έλεγαν ότι ήρθαν από μακρυά από χώρα ορεινή, υπέθεσα τήν Ελλάδα, αλλά τώρα που τό γράφω αυτόν ίσως καί από τήν Ελβετία;… Έλ Βετία καί Έλ Γκύρ! Η Ελβετία είναι χώρα ορεινή καί κατάλευκη λόγω χιονιού, τό έλ σημαίνει καί λευκόν εκτός από Θεός καί φώς! εξού καί Έλπεις ή Ελπίς ή Άλπεις, αλπίνος = λευκός ελληνιστί, Αλβανία = Λευκά Βουνά Γηραιά Αλβιώνα = τό αρχιπέλαγος τών νήσων τής Μεγάλης Βρεττανίας καί δή τό μεγάλον νησί που τά 2/3 τού κάποτε ήταν κατασκέπαστα μέ χιόνια είς τήν έσχατη περίοδον τών παγετώνων… ήτοι Αλ Βιώνα δηλοί καί άλ βίος = λευκός βίος, όπως καί Άλ Βανία σέ Ελλάδα καί πέρα είς τήν Γεωργία τού Καυκάσου πάλαι καταχιονισμένη… Χωρίς νά έχουν σχέση οί άνθρωποι αυτών τών δύο Αλβανιών παρά μόνον τήν κοινή ελληνογενή γλώσσα καί τήν προκοινή ελληνική καταγωγή, όχι δηλαδή ότι μετανάστευσαν οί μέν πρός τούς δέ ή οί δέ πρός τούς μέν…

Ποίοι είναι οί Χαζζάροι που διαφέρουν τόσον πολύ; Οί Έχιδνες γεννήματα όφεων τής συναγωγής τού σατανά που αποκαλύπτει Ό Χριστός;…

Πάντοτε είχα υπόψιν ότι μπορεί νά γίνει έναν φάρμακον ή εμβόλιον που νά βλάπτει συγκεκριμμένες φυλές ή έθνη, βάσει τών συγκεκριμμένων ιδιοτυπιών τής Γονιοδομής/DNA τών, αλλά συνταυτοχρόνως άλλα γονίδια ομοιάζουν μέ γονίδια άλλων φυλών από διαφορετικά καθαρά ή ανάμεικτα έθνη. Εδώ τονίζω ότι τά Τρία Έθνη αποτελούνται από διαφόρες φυλές, π.χ. Μογγόλοι Θαϋλάνδης, Ιαπωνίας, Μογγολίας, Βιετνάμ καί προσμείξεις μέ φυλές άλλων Εθνών, όπως είς τόν Καύκασον μέ Ελληνικές φυλές, αυτούς που καλούμε νομάδες, τούρκους, τσετσένους καί άλλα ονόματα…

Πάρτε δύο κόκτεϊλς π.χ. σάν φρανσίσκο καί τεκίλα σάν ράϊς, αμφότερα ομοιάζουν π.χ. φέρουν πορτοκαλοχυμόν, τό πρώτον όμως μέ βότκα καί τό δεύτερον μέ τεκίλα καί σ’ αυτόν έχουν ομοιότητα τά λευκά οινοπνευματώδη καί φέρουν τήν ίδια χρωματική όψη. Εντούτοις, τό σάν φρανσίσκο συνομοιάζει είναι συνάμα συγγενικόν μέ τό μπλάκ ράσσια που είναι κατάμαυρον αλλά περιέχει βότκα όπως καί τό σάν φρανσίσκο… Συνειδητοποιείς διαφορές καί ομοιότητες είς τά κόκτεϊλς τών φυλών, εθνών, γονιδιωμάτων Γονιοδομής;;;;

Πάντως, ό Certifigate Of Vaccination International Data-19 έγινε διά νά είναι μηδέν είς τούς υπερδιεθνείς τραπεζίτες Ασκενάζυ, επειδή έγινε από τούς ίδιους; Ποίοι έχουν τίς μετοχές καί τίς διευθυντικές θέσεις; Ψάξε νά πειστείς!…

Οί δέ Άμις είναι απρόσιτοι κλειστοί κοινότητος όπως καί οί Ασκενάζυ τύποις ροθτλύκοι, μήπως αυτός ό στριφνός κώδικας τιμής καί βίωσης είναι οπού έν τέλει πάραξε τό όμοιον οινοπνευματώδη ή μή οινοπνευματώδη γονίδιον Γονιοδομής ώστε ό υποδοχέας ή οδός Η2 ισταμίνης νά ομοιάζει μεταξύ τούς ενώ σ’ άλλα νά έχουν μεγάλες διαφορές καί αποκκλίσεις που κάποια όμως έχουν σχέση μέ γονίδια άλλων φυλών, όπως τά συνθετικά ποτά/γονίδια τών διαφόρων κόκτεϊλς; Συνειδητοποιείς τί εννοώ;…

Ασπούμε, ένας έκλυτος ή μέθυσος ή δολοφόνος ή πούστης ή απατεώνας από οία φυλή οίου έθνους έχει κάποια όμοια γονίδια μέ τόν άλλον καί όσον τηρείται η παράδοση τούς κληρονομικώς καί επίτηκτως πρός τούς εκγόνους τών τά έν λόγω γονίδια ευεδραιώνονται. Είς τό βιβλίον τού Πλάτωνος Πρωταγόρας, παρουσιάζεται η συνζήτηση μεταξύ Σώκρατες καί Πρωταγόρα. Ό πρώτος έλεγε ότι η αρετή είναι διδακτή (άρα καί η κακία προσθέτω) καί ό δεύτερος έμφυτη, έν τέλει συνφώνησαν ότι η αρετή είναι καί έμφυτη καί διδακτή, ήτοι εδραιώνεται σέ γονιδιοποίηση εκείνον που συνηθείζει κάποιος άνθρωπος καί όσον τό αποφεύγει από γενεά σέ γενεά ή αναλόγως έντασης καί πίστης ατονίζει ραγδαίως καί αποτόμως!…

Λοιπόν, τά γονίδια 0% έναντι κορωνοϊοκοροϊδίας τών Άμις καί Ασκενάζυ καί τών άλλων συνομοιοπόσοστων ανά μεταξύ τών, είναι διδακτά ή έμφυτα ή αμφότερα; Καί τά τρία μαζύν μία Τετραπιθανότητα μέ ανάμεικτον αυτών καί τά τρία…

Μιάς καί αναφέρεται είς τό βίτεο ό όρος κωδικοποίησης τής λιποπρωτεϊνης MATRIX M, τό Μ σημαίνει Μέγα καί monster, θυμηθείτε τό ενεργειακόν ποτόν μέ τό όνομα αυτόν που διαθέτει τό 666 ώς 111 αφού τό σύμβολον 1 = 6 εβραϊστί…

Αμίς = αμήν παρόμοιον καί αντιστραφί σιμά = κοντά καί σιμός = πλατύρουθουνος εξού καί ό σιμήτης, άν καί δέν είναι τόσον όσον Μαύροι Αφρικάνοι καί Αβορηγινοί πλατυρούθουνοι, χαχαχα!…

Τι δεν ξέρουμε για την αδελφότητα των Άμις

Παράγουμε κ’ εμείς Επιστήμη. Στρατηγικοπαρατηρήσεις…. Πόλοι, Παράλληλη Ροή Υπόγειου Ρεύματος Ύδατος καί Μαγνητισμού…

Άμις

Εμβόλια ως ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ; Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με αφορμή τον COVID19!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image