Υπάρχουν μόνον δύο τρόποι διά νά νικήσεις τήν ΝΤΠ, εσύ μπορεί νά νόμιζες ότι δέν υπάρχει κανένας;.... Σχοινοβάτης ή υπνοβάτης;... - Κατοχικά Νεα

Υπάρχουν μόνον δύο τρόποι διά νά νικήσεις τήν ΝΤΠ, εσύ μπορεί νά νόμιζες ότι δέν υπάρχει κανένας;.... Σχοινοβάτης ή υπνοβάτης;... - Κατοχικά Νεα
Ό ένας τρόπος είναι νά διαβάσεις καί νά διαβάζεις ξανά καί ξανά τά πρωτόκολλα τών σατανιστών

Υπάρχουν μόνον δύο τρόποι διά νά νικήσεις τήν ΝΤΠ, εσύ μπορεί νά νόμιζες ότι δέν υπάρχει κανένας;…. Σχοινοβάτης ή υπνοβάτης;…

Ό ένας τρόπος είναι νά διαβάσεις καί νά διαβάζεις ξανά καί ξανά τά πρωτόκολλα τών σατανιστών σοφών τής σιών καί νά κάνεις ακριβώς τά αντίστροφα…

Ό δεύτερος τρόπος είναι νά τηρήσεις όσα λέγει η Καινή Διαθήκη!… καί νά συμβουλεύεσαι εάν θέλεις τήν Παλαιά καί άλλα βιβλία Ελληνικά καί μή… σχετικά μέ τά θέματα δικαιοσύνης, αλλά πάντοτε έχοντας ώς Αρχιλάβαρον τήν Αποκάλυψη… Είναι μοναδική, είναι η μόνη που ωμιλεί δι’ όσα συμβαίνουν σήμερα, η μόνη ήτις αναφέρεται σέ συνωμοσία καί δή παγκόσμια… κανέναν άλλον βιβλέγγραφον, εννοώ συγγραφικόν κείμενον, εξαιρουμένων αυτά που τήν ΠΡΟΣΥΝΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ήτοι οί προφυτείες τής Παλαιάς Διαθήκης… Τό Μαντείον τών Δελφών καί άλλα Μαντεία χρησματοδοτούσαν δι’ αυτά που θά γίνουν αύριον μεθαύριον. Οί χρησμοί τής Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεόβουλοι καί σού λένε δι’ αυτά που θά γίνουν τώρα, εχθές έως αιωνίως… Περιγράφουν έκ τών προτέρων μέ πάμπολλες λεπτομέρειες τήν τραγική δοκιμασία καί πλάνη όλης τής ανθρωπότητος, όχι συγκεκριμμένης περιοχής ή έθνους ή κράτους ή λαού ή γειτονίας!… Σ’ αυτά ΣΥΝΠΛΗΡΩΝΕΙ συνάμα όλη η Καινή Διαθήκη…

Υπάρχει καί ένας άλλος τρόπος, νά κάνεις αμφότερα τά ανωτέρω…

Τότε καί μόνον δέν θά σέ νικήσουν…

Εάν μού ειπείς Υπερβλακωδώς ότι σατανοσιωνιστικά πρωτόκολλα καί Αποκάλυψη τά έγραψαν οί ίδιοι καί ότι δέν μάς κάνει καλόν η σκόπιμη διάρρευση έκ Χριστού τής Αποκάλυψης καί τών πρωτόκολλων σατανοσιών από τήν Ουκρανέζα παλλακίδα εβραίου που ήταν δι΄εμένα θέλημα Θεού, τότε σ’ αντιερωτώ: διατί νά θέλουν νά διαρρεύσουν ειδικώς τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών οί ίδιοι οί σατανιστές; Διάτι νά σού ειπούν τά σχέδια τούς που άν είναι αληθινά φαίνεται από τό γεγονός ότι εκπραγματοποιούντε καθημερινώς!… Περί αυτού ΟΥΔΕΙΣ ΛΟΓΟΣ!!!!…. Η μόνη εξήγηση είναι πώς εάν γνωρίζεις τό κακό καί δέν τό αποφύγεις τό υιοθετείς καί χρεώνεσαι τήν αμαρτία τού… Αυτόν ισχύει μ’ όλες τίς αμαρτίες καί ό διάβολος μπορεί νά σέ κολλάσει από τήν στιγμή που γνωρίζεις τό κακό! Εάν είσαι Αδάμαντος πρίν τήν Εύα χαχαχα, ή μωρόν ή μώρος ήτοι καθυστερημένης νόησης, τότε απαλλάσσεσαι, άμα κατανοείς καί προσποιείσαι ότι δέν κατανοείς ή λές θά τό κάνω κι’ άς πάθω ή γίνει ό,τι νάναι…. τότε αποδέχεσαι τό χρέος τής αμαρτίας…

Τό ότι η Αποκάλυψη τού τί θά κάνει ό διάβολος καί τί θά κάνει Ό Θεός, είναι ευλογημένη αποκάλυψη φαίνεται από τό γεγονός πώς εάν τήν ακολουθήσει πρός τήν μεριά Τού Θεού σώζεσαι καί άν τήν ακολουθήσεις πρός τήν μεριά τού διαβόλου χάνεσαι…. Δίκαια πράγματα που θά σού τά συναφέρει Ό Κριτής ακριβώς μετά τό Τέλος!…

Τό ότι η Αποκάλυψη έκ Θεού τών πρωτόκολλων τών σατανιστών σοφών τής σιών είναι ευλογημένη, φαίνεται από τό γεγονός πώς εάν τήν ακολουθήσει πρός τήν μεριά Τού Θεού σώζεσαι καί άν τήν ακολουθήσεις πρός τήν μεριά τού διαβόλου χάνεσαι…. Δίκαια πράγματα που θά σού τά συναφέρει Ό Κριτής ακριβώς μετά τό Τέλος!… Δηλαδή ομοίως μέ τήν Αποκάλυψη, απλά πρός τήν μεριά Τού Θεού σημαίνει νά κάνεις ακριβώς τό αντίστροφον απ’ αυτόν που κάνουν ή θέλουν νά κάνεις αυτοί που τά διδάσκουν στίς συναγωγές!…

Απλά πραγματάκια δηλαδή η Φωτοδεσμομηχανική = Κβαντομηχανική, μέ τήν διαφορά ότι δέν είναι τόσον λακωνική καί αντίρροπη όπως η Δελφοχρησμική αλλά πολύ συγκεκριμμένη εάν γνωρίζεις τό ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ!!!!…

(Ό τρόπος γιά νά μήν νικήσεις είναι νά μήν ακολουθήσεις κανένα από τά δύο καί νά παρασέρνεσαι από τόν άνεμον τών αργόσχολων ειδήσεων, νόμων, εφαρμογών, δικτατοριών τής καθημερινής βάσεως από τούδε καί είς τό εξής, ή νά μετατρέπεις τίς σοβαρές ειδήσεις, άρθρα, βιβλία σέ ανάλαφρα κούζ κούζ!)….

Τό ότι ελάχιστα ιστολόγια συμπεριλαμβανομένων τών ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ανάγαγαν τήν αρθρογραφία σέ φιλοσοφική στρατηγική κάποιοι τό εκτιμάτε καί κάποιοι θά έπρεπε τουλάχιστον νά τό εκτιμάτε!…

Η απάντηση είναι Συνειδητός Σχοινοβάτης καί Υπνοβάτης Σχοινοβάτης!!!!….

Διαλογίστου τήν εικόνα αμφότεροι οί μυαλιώνες/αντίχειρες τεντώνουν ώς διελκυνστίνδα πρός τό μέρος τούς ό καθείς τό ΣΧΟΙΝΙ ώστε νά μπορεί νά περιπατήσει όν επ’ αυτού. Ό ένας διά νά σέ πάρει κάτω καί ό άλλος επάνω, ό ένας γύν καί ό άλλος γιάνγκ! Δηλαδή; Δηλαδή, απ’ αυτή τήν άποψη είτε αναβιβαστείς είτε υποβιβαστείς σημασία έχει μέ ποία νοοτροπία! Τού καλού ή τού κακού; Εάν υποβιβαστείς ή υπερβιβαστείς μέ καλή προαίρεση καλόν θά λάβεις, εάν υποβιβαστείς ή υπερβιβαστείς μέ κακή προαίρεση κακόν θά λάβεις… Είτε αποθάνεις είτε ζήσεις διά τό καλόν, αγαθόν θά λάβεις, είτε αποθάνεις είτε ζήσεις διά τό κακόν, αισχρόν έν κολλάσει θά λάβεις… Εάν εξετεντωθεί τό ΣΧΟΙΝΙΟΝ θά χάσουν αμφότεροι ή εισίν αμφότεροι μία καί αυτή συνωμοσία, αλλά δέν είναι τής ίδιας Προαίρεσης! Εάν είναι τότε ό,τι καί νά κάνεις έχασες, αλλά δέν είναι…., δέν μπορεί νά είναι… καί εάν είναι γεννήθηκες διά νά ηττηθείς ώς ψυχή, αλλά δέν είναι… τούτον, διότι αφού ΖΗ ΤΟ ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ! ΤΑΔ’ ΕΦΗ ΑΓΑΠΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΣ!!!!

(Έναν παράδειγμα υποβίβασης καί υπερβίβασης αγαθού, είναι, εάν φονευθείς διά χάριν Θεού υποβιβάστηκες ώδε, εάν διοικήσεις έν δικαίω διά χάριν Θεού, υπερβιβάσθηκες ώδε, αλλά είς αμφότερες περιπτώσεις έπραξες δικαίως καί δίκαια θά λάβεις μετά θάνατον… Εάν υποβιβάσθηκες διά χάριν σαρκίου, δαιμονίων, μαμωνά/χρήματος, κακοϊδιοτέλειας, κενοδοξίας καί άλλων, τότε έχασες, ομοίως καί εάν φονεύθηκες λόγω κακίας σού. Εάν υπερβιβάσθηκες διά χάριν όλων αυτών από κακία, κακοπραξία, κακοβουλία, κακογλωσσία, κακοπαιδεία, κακολογία καί έλαβες αξιώματα, απολαύσεις, χρήματα, χαρές, τότε πάλαι έχασες τήν ψυχή…).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Πηγή


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Image